Έχουν δημοσιευτεί Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2009 2:11 μμ από το μέλος PALLADIN

Διομήδης Σπινέλλης

Πριν πολλά πολλά χρονια... είχα αγοράσει ένα βιβλίο που είχε στο εξώφυλλο ένα ψάρι (the "fish book")!!!
Αυτό που βρήκα περίεργο στο βιβλίο δεν ήταν το ψάρι αλλα αυτός ο κώδικας

/* DDS-BASIC interpreter in "C" annotated by Michael Somos 1997 */
/* INPUT bug fix 07Sep2005 Somos */
/* original by Diomidis Spinellis for 1990 IOCCC
<URL:http://reality.sgi.com/csp/ioccc/1990/dds.c>

#define O(b,f,u,s,c,a)b(){int o=f();switch(*p++){X u:_ o s b();X c:_ o a b();default:p--;_ o;}}
#define t(e,d,_,C)X e:f=fopen(B+d,_);C;fclose(f)
#define U(y,z)while(p=Q(s,y))*p++=z,*p=' '
#define N for(i=0;i<11*R;i++)m[ i ]&&
#define I "%d %s\n",i,m[ i ]
#define X ;break;case
#define _ return
#define R 999
typedef char*A;int*C,E[R],L[R],M[R],P[R],l,i,j;char B[R],F[2];A m[12*R],malloc
(),p,q,x,y,z,s,d,f,fopen();A Q(s,o)A s,o;{for(x=s;*x;x++){for(y=x,z=o;*z&&*y==
*z;y++)z++;if(z>o&&!*z)_ x;}_   0;}main(){m[11*R]="E";while(puts("Ok"),gets(B)
)switch(*B){X'R':C=E;l=1;for(i=0;i<R;P[i++]=0);while(l){while(!(s=m[l]))l++;if
(!Q(s,"\"")){U("<>",'#');U("<=",'$');U(">=",'!');}d=B;while(*F=*s){*s=='"'&&j
++;if(j&1||!Q(" \t",F))*d++=*s;s++;}*d--=j=0;if(B[1]!='=')switch(*B){X'E':l=-1
X'R':B[2]!='M'&&(l=*--C)X'I':B[1]=='N'?gets(p=B),P[*d]=S():(*(q=Q(B,"TH"))=0,p
=B+2,S()&&(p=q+4,l=S()-1))X'P':B[5]=='"'?*d=0,puts(B+6):(p=B+5,printf("%d\n",S
()))X'G':p=B+4,B[2]=='S'&&(*C++=l,p++),l=S()-1 X'F':*(q=Q(B,"TO"))=0;p=B+5;P[i
=B[3]]=S();p=q+2;M[ i ]=S();L[ i ]=l X'N':++P[*d]<=M[*d]&&(l=L[*d]);}else p=B+2,P[
*B]=S();l++;}X'L':N printf(I)X'N':N free(m[ i ]),m[ i ]=0   X'B':_ 0 t('S',5,"w",N
fprintf(f,I))t('O',4,"r",while(fgets(B,R,f))(*Q(B,"\n")=0,G()))X 0:default:G()
;}_ 0;}G(){l=atoi(B);m[l]&&free(m[l]);(p=Q(B," "))?strcpy(m[l]=malloc(strlen(p
)),p+1):(m[l]=0,0);}O(S,J,'=',==,'#',!=)O(J,K,'<',<,'>',>)O(K,V,'$',<=,'!',>=)
O(V,W,'+',+,'-',-)O(W,Y,'*',*,'/',/)Y(){int o;_*p=='-'?p++,-Y():*p>='0'&&*p<=
'9'?strtol(p,&p,0):*p=='('?p++,o=S(),p++,o:P[*p++];}
Τι θέλει να πει ο ποιητής και ποιος είναι αυτός ο Διομήδης Σπινέλλης,,,μετά από κάποια χρονια έμαθα!!!
Πολλά συγχαρητήρια και από εμενα...
Πόσες χώρες έχουν έναν hacker σε τέτοια θέση!!!

Share


Ενημέρωση για Σχόλια

Αν θα θέλατε να λαμβάνετε ένα e-mail όταν γίνονται ανανεώσεις στο περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης, παρακαλούμε γίνετε συνδρομητής εδώ

Παραμείνετε ενήμεροι στα τελευταία σχόλια με την χρήση του αγαπημένου σας RSS Aggregator και συνδρομή στη Τροφοδοσία RSS με σχόλια

Σχόλια:

 

Νίκος Κανελλόπουλος έγραψε:

Τί λες τώρα!!

Καλή επιτυχία στον Διομήδη!

Κι εγώ από εκείνο το βιβλίο έμαθα για τον Διομήδη και είμαι από τότε θαυμαστής του. Αυτός ο κώδικας κέρδισε τον διαγωνισμό της Obfuscated C Language, νομίζω το 1988.

Νοεμβρίου 6, 2009 3:14 μμ
 

nikolaosk έγραψε:

ρε νίκο, τι διάβαζες ρε αγόρι μου στα νιάτα σου? όπως και να έχει συγχαρητηρία στο κ.σπινέλλη.

Νοεμβρίου 6, 2009 5:00 μμ
 

napoleon έγραψε:

Και άλλα τέτοια!

Νοεμβρίου 7, 2009 5:12 πμ

Ποιά είναι η άποψή σας για την παραπάνω δημοσίευση;

(απαιτούμενο) 
απαιτούμενο 
προαιρετικό
απαιτούμενο 
ÅéóÜãåôå ôïí êùäéêü:
CAPTCHA Image