Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Gradient Waiting Bar Control (C# Source)

Îåêßíçóå áðü ôï ìÝëïò PhilipKalogero. Τελευταία δημοσίευση από το μέλος PhilipKalogero στις 27-10-2004, 11:11. Υπάρχουν 0 απαντήσεις.
Ταξινόμηση Δημοσιεύσεων: Προηγούμενο Επόμενο
 •  27-10-2004, 11:11 372

  Gradient Waiting Bar Control (C# Source)

  Source κώδικας για το πολύ όμορφο και "μοδάτο" Waiting Bar Control που βρήκα κάπου...Source κώδικας C#  (αυτό το μπλε είναι, κάτω κάτω, το οποίο κάνει animate)

  //

  // This control is Gradient Waiting Bar.

  //

  using System;

  using System.Windows.Forms;

  using System.Drawing;

  using System.Drawing.Drawing2D;

  using System.Diagnostics;

  namespace KDHLib.Controls

  {

  public class GradientWaitingBar : System.Windows.Forms.Control

  {

  public GradientWaitingBar()

  {

  // Set the control styles

  this.SetStyle(ControlStyles.AllPaintingInWmPaint, true);

  this.SetStyle(ControlStyles.DoubleBuffer, true);

  this.SetStyle(ControlStyles.SupportsTransparentBackColor, true);

  this.SetStyle(ControlStyles.UserPaint, true);

  this.SetStyle(ControlStyles.ResizeRedraw, true);

  // Set the default size of this control

  this.Left = 0;

  this.Top = 0;

  this.Width = DEF_WIDTH;

  this.Height = DEF_HEIGHT;

  InitializeComponent();

  this.m_timer.Enabled = this.Enabled;

  m_col1 = Color.White;

  m_col2 = Color.Blue;

  this.BackColor = m_col1;

  // Make a gradient Bitmap

  MakeBitmapForWaitingBar();

  }

  private void InitializeComponent()

  {

  this.components = new System.ComponentModel.Container();

  this.m_timer = new System.Windows.Forms.Timer(this.components);

  this.m_timer.Tick += new System.EventHandler(this.m_timer_Tick);

  this.m_timer.Interval = 10;

  }

  #region "Variables"

  const int DEF_WIDTH = 50;

  const int DEF_HEIGHT = 18;

  private System.Windows.Forms.Timer m_timer;

  private System.ComponentModel.IContainer components;

  private System.Drawing.Color m_col1, m_col2;

  private System.Drawing.Bitmap m_bitmap = null;

  private int xloc = 0;

  private int m_nSpeed = 5;

  private SCROLLGRADIENTALIGN m_nScrollway = SCROLLGRADIENTALIGN.HORIZONTAL;

  // enum variable of align this control

  public enum SCROLLGRADIENTALIGN

  {

  HORIZONTAL = 0,

  VERTICAL

  };

  #endregion

  #region "Properties"

  // property of timer

  [System.ComponentModel.Description("Gets or sets the Interval of timer tick count for Speed of GradientWaitingBar"), System.ComponentModel.Category("Behavior")]

  public int Interval

  {

  get

  {

  return m_timer.Interval;

  }

  set

  {

  m_timer.Interval = value;

  }

  }

  // property of speed in scrolling.

  [System.ComponentModel.Description("Gets or sets the speed of gradient for GradientWaitingBar"), System.ComponentModel.Category("Behavior")]

  public int Speed

  {

  get

  {

  return m_nSpeed;

  }

  set

  {

  m_nSpeed = value;

  }

  }

  // property of begin color in linear gradient

  [System.ComponentModel.Description("Gets or sets the starting color of the gradient for GradientWaitingBar"), System.ComponentModel.Category("Appearance")]

  public Color GradientColor1

  {

  get

  {

  return m_col1;

  }

  set

  {

  m_col1 = value;

  MakeBitmapForWaitingBar();

  }

  }

  // property of end color in linear gradient

  [System.ComponentModel.Description("Gets or sets the ending color of the gradient for GradientWaitingBar"), System.ComponentModel.Category("Appearance")]

  public Color GradientColor2

  {

  get

  {

  return m_col2;

  }

  set

  {

  m_col2 = value;

  MakeBitmapForWaitingBar();

  }

  }

  // property of scrolling direction in control

  [System.ComponentModel.Description("Gets or sets the direction of scrolling the gradient"), System.ComponentModel.Category("Appearance")]

  public SCROLLGRADIENTALIGN ScrollWAY

  {

  get

  {

  return m_nScrollway;

  }

  set

  {

  m_nScrollway = value;

  MakeBitmapForWaitingBar();

  }

  }

  #endregion

  #region "Override Functions"

  // if control is disabled, we do not display the gradient.

  protected override void OnEnabledChanged(EventArgs e)

  {

  m_timer.Enabled = this.Enabled;

  base.OnEnabledChanged (e);

  }

  // On Size changed, we make a new bitmap of current size

  protected override void OnSizeChanged(EventArgs e)

  {

  MakeBitmapForWaitingBar();

  base.OnSizeChanged (e);

  }

  // scroll the gradient bitmap

  protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)

  {

  if(m_bitmap != null)

  {

  Graphics g = e.Graphics;

  Rectangle rt2;

  rt2 = this.ClientRectangle;

  if(m_nScrollway == SCROLLGRADIENTALIGN.HORIZONTAL)

  {

  rt2.X = rt2.Width - xloc;

  rt2.Width = xloc;

  g.DrawImage(m_bitmap, xloc, 0, this.ClientRectangle, GraphicsUnit.Pixel);

  g.DrawImage(m_bitmap, 0, 0, rt2, GraphicsUnit.Pixel);

  }

  else

  {

  rt2.Y = rt2.Height - xloc;

  rt2.Height = xloc;

  g.DrawImage(m_bitmap, 0, xloc, this.ClientRectangle, GraphicsUnit.Pixel);

  g.DrawImage(m_bitmap, 0, 0, rt2, GraphicsUnit.Pixel);

  }

  }

  base.OnPaint (e);

  }

  #endregion

  private void m_timer_Tick(object sender, System.EventArgs e)

  {

  xloc += m_nSpeed;

  if(m_nScrollway == SCROLLGRADIENTALIGN.HORIZONTAL)

  {

  if(xloc > this.ClientSize.Width)

  xloc = 0;

  }

  else

  {

  if(xloc > this.ClientSize.Height)

  xloc = 0;

  }

  Invalidate();

  }

   

  //

  // Make a Gradient Bitmap

  // For performance, on sizing and changed Properties first makes a suitable bitmap image of gradient

  // and then On paint this control uses it.

  //

  private void MakeBitmapForWaitingBar()

  {

  //check the windows size

  if(this.ClientRectangle.Width == 0 || this.ClientRectangle.Height == 0)

  return;

  if(m_bitmap != null)

  m_bitmap.Dispose();

  Graphics gimage = null, gWnd = null;

  Brush br1, br2;

  Rectangle rt1, rt2;

  // Get temporary DC and make a compatible bitmap with current Windows.

  gWnd = Graphics.FromHwnd(this.Handle);

  m_bitmap = new Bitmap(this.ClientRectangle.Width, this.ClientRectangle.Height, gWnd);

  gWnd.Dispose();

  if(m_nScrollway == SCROLLGRADIENTALIGN.HORIZONTAL)

  {

  rt1 = this.ClientRectangle;

  rt1.Width = this.ClientRectangle.Width/2+1;

  rt2 = rt1;

  rt2.X = this.ClientRectangle.Width/2;

  rt2.Width = this.ClientRectangle.Width/2+1;

  br1 = new LinearGradientBrush(rt1, m_col1, m_col2, LinearGradientMode.Horizontal);

  br2 = new LinearGradientBrush(rt2, m_col2, m_col1, LinearGradientMode.Horizontal);

  }

  else

  {

  rt1 = this.ClientRectangle;

  rt1.Height = this.ClientRectangle.Height/2 + 1;

  rt2 = rt1;

  rt2.Y = this.ClientRectangle.Height / 2;

  rt2.Height = this.ClientRectangle.Height/2 + 1;

  br1 = new LinearGradientBrush(rt1, m_col1, m_col2, LinearGradientMode.Vertical);

  br2 = new LinearGradientBrush(rt2, m_col2, m_col1, LinearGradientMode.Vertical);

  }

  // make a new bitmap

  gimage = Graphics.FromImage(m_bitmap);

  gimage.FillRectangle(br2, rt2);

  gimage.FillRectangle(br1, rt1);

  gimage.Dispose();

  }

  }

  }


  Philippos Kalogeropoulos
  M.C.P.
Προβολή Τροφοδοσίας RSS με μορφή XML
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems