Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

AJAX Update Pαnel and UpdatePanelAnimationExtender

Îåêßíçóå áðü ôï ìÝëïò YouTube. Τελευταία δημοσίευση από το μέλος YouTube στις 01-03-2011, 11:17. Υπάρχουν 0 απαντήσεις.
Ταξινόμηση Δημοσιεύσεων: Προηγούμενο Επόμενο
 •  01-03-2011, 11:17 63878

  AJAX Update Pαnel and UpdatePanelAnimationExtender

  Καλημερα,

  προσπα8ω να προσ8εσω UpdatePanelAnimationExtender σε ενα UpdatePanel που βρισκεται μεσα σε WebContent Form. Δυστυχως κανενα απο τα animations δεν παιζει

  Αυτος ειναι ο κωδικας στο aspx::

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  107
  108
  109
  110
  111
  112
  113
  114
  115
  116
  117
  118
  119
  120
  121
  122
  123
  124
  125
  126
  127
  128
   
  <%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/admin/PageBase.Master" AutoEventWireup="true" CodeBehind="common.aspx.cs" Inherits="CMS.admin.common" %>
  <%@ Register assembly="AjaxControlToolkit" namespace="AjaxControlToolkit" tagprefix="asp" %>
  <asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
  </asp:Content>
  <asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
    <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server">
    </asp:ScriptManager>
      
      <asp:UpdatePanelAnimationExtender ID="UpdatePanel1_UpdatePanelAnimationExtender" BehaviorID="animation" runat="server" Enabled="True" TargetControlID="UpdatePanel1">
      <Animations>
        <OnUpdating>
          <Sequence>
            </ScriptAction Script="var b = $find('animation'); b._originalHeight = b._element.offsetHeight;">
            <Parallel duration="1">
              </EnableAction AnimationTarget="btnSubmit" Enabled="false">
              </EnableAction AnimationTarget="btnClearFields" Enabled="false">
              </EnableAction AnimationTarget="txtTitle" Enabled="false">
              </EnableAction AnimationTarget="txtDescr" Enabled="false">
              </EnableAction AnimationTarget="txtKeywords" Enabled="false">
              </EnableAction AnimationTarget="txtCompanyName" Enabled="false">
              </EnableAction AnimationTarget="txtCompanySite" Enabled="false">
              </EnableAction AnimationTarget="txtFooter" Enabled="false">
              </EnableAction AnimationTarget="txtLangCode" Enabled="false">            
            </Parallel>
            </StyleAction Attribute="overflow" value="Hidden">
            <Parallel Duration=".25" Fps="30">
              </FadeOut AnimationTarget="updateContainer" minimumOpacoty = ".2">
              </Resize Height="0">
              </Color AnimationTarget="updateContainer" PropertyKey="backgroundColor" EndValue="#FF0000" StartValue="#40669A">
            </Parallel>
          </Sequence>
        </OnUpdating>
        <OnUpdated>
          <Sequence>
            <Parallel duration=".25" Fps="30">
              </FadeIn AnimationTarget="updateContainer" minimumOpacity=".2">
              </Resize HeightScript="$find('animation')._originalHeight">
              </Color AnimationTarget="upContainer" PropertyKey="backgroundColor" StartValue="#FF0000" EndValue="#40669A">
            </Parallel>
            <Parallel Duration="0">
              </EnableAction AnimationTarget="btnSubmit" Enabled="true">
              </EnableAction AnimationTarget="btnClearFields" Enabled="true">
              </EnableAction AnimationTarget="txtTitle" Enabled="true">
              </EnableAction AnimationTarget="txtDescr" Enabled="true">
              </EnableAction AnimationTarget="txtKeywords" Enabled="true">
              </EnableAction AnimationTarget="txtCompanyName" Enabled="true">
              </EnableAction AnimationTarget="txtCompanySite" Enabled="true">
              </EnableAction AnimationTarget="txtFooter" Enabled="true">
              </EnableAction AnimationTarget="txtLangCode" Enabled="true"> 
            </Parallel>
          </Sequence>
        </OnUpdated>
      </Animations>
    </asp:UpdatePanelAnimationExtender>
    
    <div id="updateContainer">
      <asp:UpdatePanel runat="server" UpdateMode="Conditional" ID="UpdatePanel1">
        <Triggers>
          <asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="btnSubmit" EventName="Click" />
          <asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="btnClearFields" EventName="Click" />
        </Triggers>
        
      <ContentTemplate>
        </asp:Label Text="Insert a new record" Font-Size="Large" runat="server">
        <br />
        <br />
        </asp:Label ID="lblTitleError" runat="server" ForeColor="Red" Visible="false" Text=" Site title is a required field">
        </asp:Label ID="lblLangCodeError" runat="server" ForeColor="Red" Visible="false" Text="Language must be up to 3 characters">
        <div style="width:auto">
          </asp:Label Text="Site Title" Width="150" runat="server">
          </asp:TextBox ID="txtTitle" runat="server">
          <br />
          <br />
          </asp:Label Text="Site Description" Width="150" runat="server">
          </asp:TextBox ID="txtDescr" runat="server">
          <br />
          <br />
          </asp:Label Text="Site Keywords" Width="150" runat="server">
          </asp:TextBox ID="txtKeywords" runat="server">
          <br />
          <br />
          </asp:Label Text="Company Name" Width="150" runat="server">
          </asp:TextBox ID="txtCompanyName" runat="server">
          <br />
          <br />
          </asp:Label Text="Company Site" Width="150" runat="server">
          </asp:TextBox ID="txtCompanySite" runat="server">
          <br />
          <br />
          </asp:Label Text="Footer Info" Width="150" runat="server">
          </asp:TextBox ID="txtFooter" runat="server">
          <br />
          <br />
          </asp:Label Text="Language Code" Width="150" runat="server">
          </asp:TextBox ID="txtLangCode" runat="server">
          <br />
          <br />
        </div>
      </ContentTemplate>
      </asp:UpdatePanel>
    </div>
      <asp:Button ID="btnSubmit" Text="Submit" runat="server" onclick="btnSubmit_Click" />
      <asp:Button ID="btnClearFields" Text="Clear fields" runat="server" onclick="btnClearFields_Click" />
    <hr style="width:1100px" />
    <br />
    <br />
    </asp:Label ID="lblLangCodeError1" Text="Language Code must be up to 3 characters " runat="server" ForeColor="Red" Visible="false">
    </asp:Label ID="lblTitleError1" Text=" Site title is a required field" runat="server" ForeColor="Red" Visible="false">
    <br />
    <asp:GridView CssClass="gridStyle" ID="grdCommon" runat="server" DataKeyNames="id" AutoGenerateDeleteButton="true"
           HeaderStyle-BackColor="ActiveCaption"
           onrowdatabound="grdCommon_RowDataBound"
           AutoGenerateColumns="false" 
           onrowcancelingedit="grdCommon_RowCancelingEdit"
           onRowDeleting="grdCommon_RowDeleting"
           onrowediting="grdCommon_RowEditing" onrowupdating="grdCommon_RowUpdating" AutoGenerateEditButton="true">
      <Columns>
        <asp:BoundField DataField="id" HeaderText="ID" ReadOnly="true" Visible="false"/>
        <asp:BoundField DataField="site_title" HeaderText="Site Title"/>
        <asp:BoundField DataField="site_description" HeaderText="Site Description"/>
        <asp:BoundField DataField="site_keywords" HeaderText="Site Keywords"/>
        <asp:BoundField DataField="company_name" HeaderText="Company Name"/>
        <asp:BoundField DataField="company_site" HeaderText="Company Site"/>
        <asp:BoundField DataField="footer_info" HeaderText="Footer Info"/>
        <asp:BoundField DataField="lang_code" HeaderText="Language Code"/>
      </Columns>
    </asp:GridView>
  </asp:Content>

  Προσπαθησα να κανω το ιδιο σε ενα test aspx για να ειναι ποιο ευκολο-διαβαστω και μαζεμενο μπας και βγαλω ακρη. Δυστυχως ουτε εκει λειτουργει
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
   
  <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="WebApplication1._Default" %>
  
  <%@ Register assembly="AjaxControlToolkit" namespace="AjaxControlToolkit" tagprefix="asp" %>
  
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head runat="server">
    </title>
  </head>
  <body>
    <form id="form1" runat="server">
     </asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server">
    <div>
      <div id="updateContainer">
        <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" UpdateMode="Conditional" runat="server">
          <Triggers>
            <asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="btn" EventName="Click" />
          </Triggers>
          <ContentTemplate>
            </asp:TextBox ID="txt" runat="server">
          </ContentTemplate>
        </asp:UpdatePanel>
        <asp:UpdatePanelAnimationExtender BehaviorID="animation" ID="UpdatePanel1_UpdatePanelAnimationExtender" runat="server" Enabled="True" TargetControlID="UpdatePanel1">
          <Animations>
        <OnUpdating>
          <Sequence>
            </ScriptAction Script="var b = $find('animation'); b._originalHeight = b._element.offsetHeight;">
            <Parallel duration="1">
              </EnableAction AnimationTarget="btn" Enabled="false">
              </EnableAction AnimationTarget="txt" Enabled="false">
            </Parallel>
            </StyleAction Attribute="overflow" value="Hidden">
            <Parallel Duration=".25" Fps="30">
              </FadeOut AnimationTarget="updateContainer" minimumOpacoty = ".2">
              </Resize Height="0">
              </Color AnimationTarget="updateContainer" PropertyKey="backgroundColor" EndValue="#FF0000" StartValue="#40669A">
            </Parallel>
          </Sequence>
        </OnUpdating>
        <OnUpdated>
          <Sequence>
            <Parallel duration=".25" Fps="30">
              </FadeIn AnimationTarget="updateContainer" minimumOpacity=".2">
              </Resize HeightScript="$find('animation')._originalHeight">
              </Color AnimationTarget="upContainer" PropertyKey="backgroundColor" StartValue="#FF0000" EndValue="#40669A">
            </Parallel>
            <Parallel Duration="0">
              </EnableAction AnimationTarget="btn" Enabled="true">
              </EnableAction AnimationTarget="txt" Enabled="true"> 
            </Parallel>
          </Sequence>
        </OnUpdated>
      </Animations>
        </asp:UpdatePanelAnimationExtender> 
      </div>
      <asp:Button Text="Submit" ID="btn" runat="server"/>
    </div>
    </form>
  </body>
  </html>

  Καμια ιδεα κανεις?!?!?!?
Προβολή Τροφοδοσίας RSS με μορφή XML
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems