Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Απ: Μπορεί να μάθει κάποιος σε ένα κρουστικό εκτυπωτή ελληνικά;

 •  05-02-2006, 01:50

  Απ: Μπορεί να μάθει κάποιος σε ένα κρουστικό εκτυπωτή ελληνικά;

  Έκανα κάποιες αλλαγές στον κώδικα για να δούμε ελληνικά. Επειδή δεν έχω dot matrix εκτυπωτή στο σπίτι, αν μπορεί κάποιος να επιβεβαιώσει ότι παίζει σωστά.

  Εν αρχή έχουμε την κλάση RawPrinterHelper

  Imports System.IO
  Imports System.Drawing.Printing
  Imports System.Runtime.InteropServices
  Imports System.Text

  Public Class RawPrinterHelper

      Private mvarInitialized As Boolean
      Private mvarDeviceName As String

      Private thisPrinterHandler As IntPtr
      Private thisDocumentHandler As IntPtr
      Private thisDocInfo As DOCINFOW

      ' Structure and API declarions:
      <StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet:=CharSet.Unicode)> _
      Structure DOCINFOW
          <MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)> Public pDocName As String
          <MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)> Public pOutputFile As String
          <MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)> Public pDataType As String
      End Structure

      <DllImport("winspool.Drv", EntryPoint:="OpenPrinterW", _
          SetLastError:=True, CharSet:=CharSet.Unicode, _
          ExactSpelling:=True, CallingConvention:=CallingConvention.StdCall)> _
      Public Shared Function OpenPrinter(ByVal src As String, ByRef hPrinter As IntPtr, ByVal pd As Long) As Boolean
      End Function

      <DllImport("winspool.Drv", EntryPoint:="ClosePrinter", _
          SetLastError:=True, CharSet:=CharSet.Unicode, _
          ExactSpelling:=True, CallingConvention:=CallingConvention.StdCall)> _
      Public Shared Function ClosePrinter(ByVal hPrinter As IntPtr) As Boolean
      End Function

      <DllImport("winspool.Drv", EntryPoint:="StartDocPrinterW", _
          SetLastError:=True, CharSet:=CharSet.Unicode, _
          ExactSpelling:=True, CallingConvention:=CallingConvention.StdCall)> _
      Public Shared Function StartDocPrinter(ByVal hPrinter As IntPtr, ByVal level As Int32, ByRef pDI As DOCINFOW) As IntPtr
      End Function

      <DllImport("winspool.Drv", EntryPoint:="EndDocPrinter", _
          SetLastError:=True, CharSet:=CharSet.Unicode, _
          ExactSpelling:=True, CallingConvention:=CallingConvention.StdCall)> _
      Public Shared Function EndDocPrinter(ByVal hPrinter As IntPtr) As Boolean
      End Function

      <DllImport("winspool.Drv", EntryPoint:="StartPagePrinter", _
          SetLastError:=True, CharSet:=CharSet.Unicode, _
          ExactSpelling:=True, CallingConvention:=CallingConvention.StdCall)> _
      Public Shared Function StartPagePrinter(ByVal hPrinter As IntPtr) As Boolean
      End Function

      <DllImport("winspool.Drv", EntryPoint:="EndPagePrinter", _
          SetLastError:=True, CharSet:=CharSet.Unicode, _
          ExactSpelling:=True, CallingConvention:=CallingConvention.StdCall)> _
      Public Shared Function EndPagePrinter(ByVal hPrinter As IntPtr) As Boolean
      End Function

      <DllImport("winspool.Drv", EntryPoint:="WritePrinter", _
          SetLastError:=True, CharSet:=CharSet.Unicode, _
          ExactSpelling:=True, CallingConvention:=CallingConvention.StdCall)> _
      Public Shared Function WritePrinter(ByVal hPrinter As IntPtr, ByVal pBytes As IntPtr, ByVal dwCount As Int32, ByRef dwWritten As Int32) As Boolean
      End Function

      Public ReadOnly Property DocumentName() As String
          Get
              DocumentName = thisDocInfo.pDocName
          End Get
      End Property

      Public ReadOnly Property DocumentDatatype() As String
          Get
              DocumentDatatype = thisDocInfo.pDataType
          End Get
      End Property

      Public ReadOnly Property DocumentOutputFile() As String
          Get
              DocumentOutputFile = thisDocInfo.pOutputFile
          End Get
      End Property

      Public ReadOnly Property DocumentHandler() As IntPtr
          Get
              DocumentHandler = thisDocumentHandler
          End Get
      End Property

      Public ReadOnly Property PrinterHandler() As IntPtr
          Get
              PrinterHandler = thisPrinterHandler
          End Get
      End Property

      Public ReadOnly Property DeviceName() As String
          Get
              DeviceName = mvarDeviceName
          End Get
      End Property

      Public ReadOnly Property Initialized() As Boolean
          Get
              Initialized = mvarInitialized
          End Get
      End Property

      Public Sub New()
          MyBase.New()
          mvarInitialized = False
      End Sub

      Protected Overrides Sub Finalize()
          If Me.Initialized Then
              Call EndDocPrinter(thisPrinterHandler)
              Call ClosePrinter(thisPrinterHandler)
          End If
          MyBase.Finalize()
      End Sub

      Public Function Initialize(ByVal PrinterName As String) As Integer
          Initialize = OpenPrinter(PrinterName, thisPrinterHandler, 0)
          If Initialize = 0 Then
              Err.Raise(vbObjectError, "WinPrinter.RawPrinterHelper", "Δεν είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί ο εκτυπωτής.")
              Exit Function
          End If
          thisDocInfo.pDocName = "WinPrinter Document"
          thisDocInfo.pOutputFile = Nothing
          thisDocInfo.pDataType = "RAW"
          thisDocumentHandler = StartDocPrinter(thisPrinterHandler, 1, thisDocInfo)
          mvarInitialized = True

      End Function

      Public Function PageBegin() As Integer
          PageBegin = StartPagePrinter(thisPrinterHandler)

      End Function

      Public Function PageEnd() As Integer
          PageEnd = EndPagePrinter(thisPrinterHandler)

      End Function

      Public Function SendLine(ByVal sData As String) As Integer
          SendLine = Me.Send(sData & vbCrLf)

      End Function

      Public Function Send(ByVal sData As String) As Integer
          Dim lpcWritten As Integer
          Dim pData As IntPtr

          pData = Marshal.AllocCoTaskMem(sData.Length())
          Marshal.Copy(ConvertToOEM(sData), 0, pData, sData.Length())
          Send = WritePrinter(thisPrinterHandler, pData, sData.Length(), lpcWritten)
          Marshal.FreeCoTaskMem(pData)

      End Function

      Public Function SendNewLine() As Integer
          SendNewLine = Me.Send(vbCrLf)

      End Function

      Public Function SendNewPage() As Integer
          SendNewPage = Me.Send(Chr(12))

      End Function

      Private Function ConvertToOEM(ByRef sData As String) As Byte()
          Dim enc_OEM As System.Text.Encoding = Encoding.GetEncoding(737)
          Dim enc_Windows As System.Text.Encoding = Encoding.Unicode

          ConvertToOEM = Encoding.Convert(enc_Windows, enc_OEM, enc_Windows.GetBytes(sData))

      End Function

  End Class

  Αυτή την κλάση θα μπορούσαμε να την καλέσουμε από κάποιο σημείο του προγραμματός μας ως εξής:

   Dim o As RawPrinterHelper

   o = New RawPrinterHelper
   If Not cmbPrinters.SelectedIndex > -1 Then
    MsgBox("Επιλέξτε ένα εκτυπωτή!", MsgBoxStyle.Exclamation)
    Exit Sub
   End If

   o.Initialize(cmbPrinters.Text)
   If Not o.Initialized Then
    Exit Sub
   End If
   o.PageBegin()
   o.SendLine("Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία.")
   o.SendNewPage()
   o.PageEnd()
   o = Nothing

  Η χρήση είναι αρκετά απλή, αλλά μιας και δεχόμαστε ότι οι printer είναι είτε IBM είτε EPSON συμβατοί, μπορούμε κάνοντας inherit την RawPrinterHelper να βάλουμε λίγο κώδικα ακόμα που θα βοηθούσε να τυπωθούν τα Bold/Italics/Underline/DoubleWidth πιο εύκολα. Έστω ότι νέα κλάση TextPrinter:

  Public Class TextPrinter
      Inherits RawPrinterHelper

      Public Enum PrinterMode
          Epson_Compatible
          IBM_Compatible
      End Enum

      Private mvarMode As PrinterMode
      Private mvarBold As Boolean
      Private mvarDoubleHeight As Boolean
      Private mvarDoubleWidth As Boolean
      Private mvarItalics As Boolean
      Private mvarUnderline As Boolean

      Public Property Mode() As PrinterMode
          Get
              Mode = mvarMode
          End Get
          Set(ByVal Value As PrinterMode)
              mvarMode = Value
          End Set
      End Property

      Public Property Bold() As Boolean
          Get
              Bold = mvarBold
          End Get
          Set(ByVal Value As Boolean)
              '
              '27 69      ESC E         Emphasised (bold) printing on (overprinted with sideways shift)
              '27 70      ESC F         Emphasised (bold) printing off
              '
              mvarBold = Value
              If Value = True Then
                  Call Me.Send(Chr(27) & Chr(69))
              Else
                  Call Me.Send(Chr(27) & Chr(70))
              End If

          End Set
      End Property

      Public Property DoubleHeight() As Boolean
          Get
              DoubleHeight = mvarDoubleHeight
          End Get
          Set(ByVal Value As Boolean)
              '
              '27 119 48  ESC w 0       Double-height off                               ESC/P
              '27 119 49  ESC w 1       Double-height on                                ESC/P
              '
              mvarDoubleHeight = Value
              If Value = True Then
                  If Me.Mode = PrinterMode.IBM_Compatible Then
                      'Call Me.Send(Chr(27) & Chr(37) & Chr(71))
                  Else
                      Call Me.Send(Chr(27) & Chr(119) & Chr(49))
                  End If
              Else
                  If Me.Mode = PrinterMode.IBM_Compatible Then
                      'Call Me.Send(Chr(27) & Chr(37) & Chr(72))
                  Else
                      Call Me.Send(Chr(27) & Chr(119) & Chr(48))
                  End If
              End If

          End Set
      End Property

      Public Property DoubleWidth() As Boolean
          Get
              DoubleWidth = mvarDoubleWidth
          End Get
          Set(ByVal Value As Boolean)
              '
              '27 87 48   ESC W 0       • Enlarged (double-width) printing off
              '27 87 49   ESC W 1       • Enlarged (double-width) printing on
              '
              mvarDoubleWidth = Value
              If Value = True Then
                  Call Me.Send(Chr(27) & Chr(87) & Chr(49))
              Else
                  Call Me.Send(Chr(27) & Chr(87) & Chr(48))
              End If

          End Set
      End Property

      Public Property Italics() As Boolean
          Get
              Italics = mvarItalics
          End Get
          Set(ByVal Value As Boolean)
              '
              '27 37 71   ESC % G       Italic printing on                                IBM
              '27 37 72   ESC % H       Italic printing off                               IBM
              '27 52      ESC 4         Italic characters on                            ESC/P
              '27 53      ESC 5         Italic characters off                           ESC/P
              '
              mvarItalics = Value
              If Value = True Then
                  If Me.Mode = PrinterMode.IBM_Compatible Then
                      Call Me.Send(Chr(27) & Chr(37) & Chr(71))
                  Else
                      Call Me.Send(Chr(27) & Chr(52))
                  End If
              Else
                  If Me.Mode = PrinterMode.IBM_Compatible Then
                      Call Me.Send(Chr(27) & Chr(37) & Chr(72))
                  Else
                      Call Me.Send(Chr(27) & Chr(53))
                  End If
              End If

          End Set
      End Property

      Public Property Underline() As Boolean
          Get
              Underline = mvarUnderline
          End Get
          Set(ByVal Value As Boolean)
              '
              '27 45 48   ESC - 0       Underlining off
              '27 45 49   ESC - 1       Underlining on
              '
              mvarUnderline = Value
              If Value = True Then
                  Call Me.Send(Chr(27) & Chr(45) & Chr(49))
              Else
                  Call Me.Send(Chr(27) & Chr(45) & Chr(48))
              End If
          End Set
      End Property

      Public Sub New()
          MyBase.New()
          mvarMode = PrinterMode.IBM_Compatible
      End Sub

      Protected Overrides Sub Finalize()
          MyBase.Finalize()
      End Sub

  End Class

  Και demo κώδικας χρήσης:

   Dim textPrinter As TextPrinter
   textPrinter = New TextPrinter

   textPrinter.Initialize(cmbPrinters.Text)
   If Not textPrinter.Initialized Then
    Exit Sub
   End If
   textPrinter.Mode = PrinterMode.Epson_Compatible
   textPrinter.PageBegin()
   textPrinter.SendLine("Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία.")
   textPrinter.Bold = True
   textPrinter.SendLine("Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία.")
   textPrinter.Bold = False
   textPrinter.DoubleHeight = True
   textPrinter.SendLine("Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία.")
   textPrinter.DoubleHeight = False
   textPrinter.DoubleWidth = True
   textPrinter.SendLine("Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία.")
   textPrinter.DoubleWidth = False
   textPrinter.Italics = True
   textPrinter.SendLine("Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία.")
   textPrinter.Italics = False
   textPrinter.Underline = True
   textPrinter.SendLine("Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία.")
   textPrinter.Underline = False
   textPrinter.SendLine("Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία.")
   textPrinter.SendNewPage()
   textPrinter.PageEnd()
   textPrinter = Nothing

   

  George J.


  George J. Capnias: Χειροπρακτικός Υπολογιστών, Ύψιστος Γκουράρχης της Κουμπουτερολογίας
  w: capnias.org, t: @gcapnias, l: gr.linkedin.com/in/gcapnias
  dotNETZone.gr News
Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις της Θεματική Ενότητας
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems