Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

[C++] For Loop σε String Array

Îåêßíçóå áðü ôï ìÝëïò AlKiS. Τελευταία δημοσίευση από το μέλος AlKiS στις 07-03-2013, 22:33. Υπάρχουν 8 απαντήσεις.
Ταξινόμηση Δημοσιεύσεων: Προηγούμενο Επόμενο
 •  20-02-2013, 00:51 72170

  [C++] For Loop σε String Array

  Καλησπέρα σε όλους!!!!! :)


  Έφυγα από την Visual Basic  (προσωρινά τουλάχιστον), και άρχισα τώρα c++ (αλλά αγνή, χωρίς header των windows ή οποιουδήποτε λειτουργικού).

  Δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά στη c++ οπότε νιώθω ότι τώρα κάνω το πρώτο μου πρόγραμμα :S


  θέλω να κάνω ένα string function που θα έχει ένα for loop και θα παίρνει για argument ένα string* (array). θα πάει σε ότι περιέχει το array αυτό, και σειρά σειρά θα την προσθέτει σε ένα απλό string. (δλδ μετατροπή String* σε string ουσιαστικά.

  Το άτιμο, από την αρχή ακόμα με παιδεύει..

  έγραψα:

  1
  2
  3
  4
  5
  6
   
  string ArrayBox(string *Var) {
  	for (int i = 0; i < Var.size(); i++)
  	{
  
  	}
  }

  όμως μου βγάζει πρόβλημα στη μεταβλητή Var: "expression must have class type".

  Τι θέλει??? Τι θα πει "η φράση πρέπει να έχει τύπο κλάσης" ?? δεν το καταλαβαίνω..


  Αρχικά σκεφτόμουν να μεταφράσω ολόκληρο το function που είχα στην VB

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  107
  108
  109
  110
  111
  112
  113
  114
  115
  116
  117
  118
  119
  120
  121
  122
  123
  124
  125
  126
  127
  128
  129
  130
  131
  132
  133
  134
  135
  136
  137
  138
  139
  140
  141
  142
  143
  144
  145
  146
  147
  148
  149
  150
  151
  152
  153
  154
  155
  156
  157
  158
  159
  160
  161
  162
  163
  164
  165
  166
  167
  168
  169
  170
  171
  172
  173
  174
  175
  176
  177
  178
  179
  180
  181
  182
  183
  184
  185
  186
  187
  188
  189
  190
  191
  192
  193
  194
  195
  196
  197
  198
  199
  200
  201
  202
  203
  204
  205
  206
  207
  208
  209
  210
  211
  212
  213
  214
  215
  216
  217
  218
  219
  220
  221
  222
  223
  224
  225
  226
  227
  228
  229
  230
  231
  232
  233
  234
  235
  236
  237
  238
  239
  240
  241
  242
  243
  244
  245
  246
  247
  248
  249
  250
  251
  252
  253
  254
  255
  256
  257
  258
  259
  260
  261
  262
  263
  264
  265
  266
  267
  268
  269
  270
  271
  272
  273
  274
  275
  276
  277
  278
  279
  280
  281
  282
  283
  284
  285
   
  #Region "ArrayBox"
    ' => List(Of T)
    Public Function ArrayBox(Of T)(ByVal var As List(Of T), Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim Result As String = ArrayBox(False, "", 1, True, var, , NonDelimitDelimiter)
      Return Result
    End Function
    'doNumeriseItems => List(Of T)
    Public Function ArrayBox(Of T)(ByVal doNumeriseItems As Boolean, ByVal var As List(Of T), Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim Result As String = ArrayBox(doNumeriseItems, "", 1, True, var, , NonDelimitDelimiter)
      Return Result
    End Function
    'doDelimitItems => List(Of T)
    Public Function ArrayBox(Of T)(ByVal doDelimitItems As String, ByVal var As List(Of T), Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim Result As String = ArrayBox(False, doDelimitItems, 0, True, var, , NonDelimitDelimiter)
      Return Result
    End Function
    'SplitOnNum => List(Of T)
    Public Function ArrayBox(Of T)(ByVal SplitOnNum As Integer, ByVal var As List(Of T), Optional ByVal IgnoreDelimitSpace As Boolean = False, Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim Result As String = ArrayBox(False, "", SplitOnNum, True, var, IgnoreDelimitSpace, NonDelimitDelimiter)
      Return Result
    End Function
    'doNumeriseItems, doDelimitItems, SplitOnNum, IgnoreNullValues, var => List(of T)
    Public Function ArrayBox(Of T)(ByVal doNumeriseItems As Boolean, ByVal doDelimitItems As String, ByVal SplitOnNum As Integer, ByVal IgnoreNullValues As Boolean, ByVal var As List(Of T), Optional ByVal IgnoreDelimitSpace As Boolean = False, Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim sbRet As New StringBuilder
  
      For i = 0 To var.Count - 1
        If var.Item(i) IsNot Nothing OrElse Not IgnoreNullValues Then
          If doNumeriseItems Then sbRet.Append(i + 1).Append(") ")
  
          sbRet.Append(var.Item(i).ToString)
          If doDelimitItems <> "" AndAlso i <> var.Count - 1 Then
            sbRet.Append(doDelimitItems)
            If Not IgnoreDelimitSpace Then sbRet.Append(" ")
          End If
  
          If SplitOnNum > 0 AndAlso (i + 1) Mod SplitOnNum = 0 AndAlso i <> var.Count - 1 Then
            If doDelimitItems <> "" AndAlso Left(Right(sbRet.ToString, doDelimitItems.Length + 1), doDelimitItems.Length) = doDelimitItems Then
              sbRet.Remove(sbRet.Length - (doDelimitItems.Length + 1), doDelimitItems.Length)
            End If
            sbRet.AppendLine()
          ElseIf i < var.Count - 1 AndAlso doDelimitItems = "" Then
            sbRet.Append(NonDelimitDelimiter)
          End If
        End If
      Next
  
      If doDelimitItems <> "" AndAlso Left(Right(sbRet.ToString, doDelimitItems.Length + 1), doDelimitItems.Length) = doDelimitItems Then
        sbRet.Remove(sbRet.Length - (doDelimitItems.Length + 1), doDelimitItems.Length + 1)
      End If
  
      Return sbRet.ToString
    End Function
  
    ' => T()
    Public Function ArrayBox(Of T)(ByVal var() As T, Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim Result As String = ArrayBox(False, "", 1, True, var, , NonDelimitDelimiter)
      Return Result
    End Function
    'doNumeriseItems => T()
    Public Function ArrayBox(Of T)(ByVal doNumeriseItems As Boolean, ByVal var() As T, Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim Result As String = ArrayBox(doNumeriseItems, "", 1, True, var, , NonDelimitDelimiter)
      Return Result
    End Function
    'doDelimitItems => T()
    Public Function ArrayBox(Of T)(ByVal doDelimitItems As String, ByVal var() As T, Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim Result As String = ArrayBox(False, doDelimitItems, 0, True, var, , NonDelimitDelimiter)
      Return Result
    End Function
    'SplitOnNum => T()
    Public Function ArrayBox(Of T)(ByVal SplitOnNum As Integer, ByVal var() As T, Optional ByVal IgnoreDelimitSpace As Boolean = False, Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim Result As String = ArrayBox(False, "", SplitOnNum, True, var, IgnoreDelimitSpace, NonDelimitDelimiter)
      Return Result
    End Function
    'doNumeriseItems, doDelimitItems, SplitOnNum, IgnoreNullValues, var => T()
    Public Function ArrayBox(Of T)(ByVal doNumeriseItems As Boolean, ByVal doDelimitItems As String, ByVal SplitOnNum As Integer, ByVal IgnoreNullValues As Boolean, ByVal var() As T, Optional ByVal IgnoreDelimitSpace As Boolean = False, Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim sbRet As New StringBuilder
  
      For i = 0 To var.Length - 1
        If (var.ToString <> "" AndAlso var(i) IsNot Nothing) OrElse Not IgnoreNullValues Then
          If doNumeriseItems Then sbRet.Append(i + 1).Append(") ")
  
          sbRet.Append(var(i).ToString)
          If doDelimitItems <> "" AndAlso i <> var.Length - 1 Then
            sbRet.Append(doDelimitItems)
            If Not IgnoreDelimitSpace Then sbRet.Append(" ")
          End If
  
          If SplitOnNum > 0 AndAlso (i + 1) Mod SplitOnNum = 0 AndAlso i <> var.Length - 1 Then
            If doDelimitItems <> "" AndAlso Left(Right(sbRet.ToString, doDelimitItems.Length + 1), doDelimitItems.Length) = doDelimitItems Then
              sbRet.Remove(sbRet.Length - (doDelimitItems.Length + 1), doDelimitItems.Length)
            End If
            sbRet.AppendLine()
          ElseIf i < var.Length - 1 AndAlso doDelimitItems = "" Then
            sbRet.Append(NonDelimitDelimiter)
          End If
        End If
      Next
  
      Return sbRet.ToString
    End Function
  
    ' => IEnumerable(Of T)
    Public Function ArrayBox(Of T)(ByVal var As IEnumerable(Of T), Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim Result As String = ArrayBox(False, "", 1, True, var, , NonDelimitDelimiter)
      Return Result
    End Function
    'doNumeriseItems => IEnumerable(Of T)
    Public Function ArrayBox(Of T)(ByVal doNumeriseItems As Boolean, ByVal var As IEnumerable(Of T), Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim Result As String = ArrayBox(doNumeriseItems, "", 1, True, var, , NonDelimitDelimiter)
      Return Result
    End Function
    'doDelimitItems => IEnumerable(Of T)
    Public Function ArrayBox(Of T)(ByVal doDelimitItems As String, ByVal var As IEnumerable(Of T), Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim Result As String = ArrayBox(False, doDelimitItems, 0, True, var, , NonDelimitDelimiter)
      Return Result
    End Function
    'SplitOnNum => IEnumerable(Of T)
    Public Function ArrayBox(Of T)(ByVal SplitOnNum As Integer, ByVal var As IEnumerable(Of T), Optional ByVal IgnoreDelimitSpace As Boolean = False, Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim Result As String = ArrayBox(False, "", SplitOnNum, True, var, IgnoreDelimitSpace, NonDelimitDelimiter)
      Return Result
    End Function
    'doNumeriseItems, doDelimitItems, SplitOnNum, IgnoreNullValues, var => IEnumerable(Of T)
    Public Function ArrayBox(Of T)(ByVal doNumeriseItems As Boolean, ByVal doDelimitItems As String, ByVal SplitOnNum As Integer, ByVal IgnoreNullValues As Boolean, ByVal var As IEnumerable(Of T), Optional ByVal IgnoreDelimitSpace As Boolean = False, Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim sbRet As New StringBuilder
  
      For i = 0 To var.Count - 1
        If (var.ToString <> "" AndAlso var(i) IsNot Nothing) OrElse Not IgnoreNullValues Then
          If doNumeriseItems Then sbRet.Append(i + 1).Append(") ")
  
          sbRet.Append(var(i).ToString)
          If doDelimitItems <> "" AndAlso i <> var.Count - 1 Then
            sbRet.Append(doDelimitItems)
            If Not IgnoreDelimitSpace Then sbRet.Append(" ")
          End If
  
          If SplitOnNum > 0 AndAlso (i + 1) Mod SplitOnNum = 0 AndAlso i <> var.Count - 1 Then
            If doDelimitItems <> "" AndAlso Left(Right(sbRet.ToString, doDelimitItems.Length + 1), doDelimitItems.Length) = doDelimitItems Then
              sbRet.Remove(sbRet.Length - (doDelimitItems.Length + 1), doDelimitItems.Length)
            End If
            sbRet.AppendLine()
          ElseIf i < var.Count - 1 AndAlso doDelimitItems = "" Then
            sbRet.Append(NonDelimitDelimiter)
          End If
        End If
      Next
  
      Return sbRet.ToString
    End Function
  
    ' => [ T1(), T2() ]
    Public Function ArrayBox(Of T)(ByVal var1() As T, ByVal var2() As T, Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim Result As String = ArrayBox(False, "", var1, var2, , NonDelimitDelimiter)
      Return Result
    End Function
    'doNumeriseItems => [ T1(), T2() ]
    Public Function ArrayBox(Of T)(ByVal doNumeriseItems As Boolean, ByVal var1() As T, ByVal var2() As T, Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim Result As String = ArrayBox(doNumeriseItems, "", var1, var2, , NonDelimitDelimiter)
      Return Result
    End Function
    'doDelimitItems => [ T1(), T2() ]
    Public Function ArrayBox(Of T)(ByVal doDelimitItems As String, ByVal var1() As T, ByVal var2() As T, Optional ByVal IgnoreDelimitSpace As Boolean = False, Optional ByVal NonDelimitDelispan style=
      miter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim Result As String = ArrayBox(False, doDelimitItems, var1, var2, IgnoreDelimitSpace, NonDelimitDelimiter)
      Return Result
    End Function
    'doNumeriseItems, doDelimitItems, SplitOnNum, IgnoreNullValues, var => [ T1(), T2() ]
    Public Function ArrayBox(Of T)(ByVal doNumeriseItems As Boolean, ByVal doDelimitItems As String, ByVal var1() As T, ByVal var2() As T, Optional ByVal IgnoreDelimitSpace As Boolean = False, Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim sbRet As New StringBuilder
      Dim Var1Length As Integer = var1.Length
      Dim Var2Length As Integer = var2.Length
      Dim MaxLength As Integer
      If Var1Length >= Var2Length Then MaxLength = Var1Length Else MaxLength = Var2Length
  
      For i = 0 To MaxLength - 1
        If var1.Length > i OrElse var2.Length > i Then
          If doNumeriseItems Then sbRet.Append(i + 1).Append(") ")
  
          If var1.Length > i Then sbRet.Append(var1(i).ToString) Else sbRet.Append(" ")
  
          If doDelimitItems <> "" Then
            sbRet.Append(doDelimitItems)
            If Not IgnoreDelimitSpace Then sbRet.Append(" ")
          Else
            sbRet.Append(NonDelimitDelimiter)
          End If
  
          If var2.Length > i Then sbRet.Append(var2(i).ToString) Else sbRet.Append(" ")
  
          If i <> MaxLength - 1 Then sbRet.AppendLine()
        End If
      Next
  
      If doDelimitItems <> "" AndAlso Left(Right(sbRet.ToString, doDelimitItems.Length + 1), doDelimitItems.Length) = doDelimitItems Then
        sbRet.Remove(sbRet.Length - (doDelimitItems.Length + 1), doDelimitItems.Length)
      End If
  
      Return sbRet.ToString
    End Function
  
    ' => [ List(Of T2), List(Of T2) ]
    Public Function ArrayBox(Of T)(ByVal var1 As List(Of T), ByVal var2 As List(Of T), Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim Result As String = ArrayBox(False, "", var1, var2, , NonDelimitDelimiter)
      Return Result
    End Function
    'doNumeriseItems => [ List(Of T2), List(Of T2) ]
    Public Function ArrayBox(Of T)(ByVal doNumeriseItems As Boolean, ByVal var1 As List(Of T), ByVal var2 As List(Of T), Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim Result As String = ArrayBox(doNumeriseItems, "", var1, var2, , NonDelimitDelimiter)
      Return Result
    End Function
    'doDelimitItems => [ List(Of T2), List(Of T2) ]
    Public Function ArrayBox(Of T)(ByVal doDelimitItems As String, ByVal var1 As List(Of T), ByVal var2 As List(Of T), Optional ByVal IgnoreDelimitSpace As Boolean = False, Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim Result As String = ArrayBox(False, doDelimitItems, var1, var2, IgnoreDelimitSpace, NonDelimitDelimiter)
      Return Result
    End Function
    'doNumeriseItems, doDelimitItems, SplitOnNum, IgnoreNullValues, var => [ List(of T1), List(of T2) ]
    Public Function ArrayBox(Of T)(ByVal doNumeriseItems As Boolean, ByVal doDelimitItems As String, ByVal var1 As List(Of T), ByVal var2 As List(Of T), Optional ByVal IgnoreDelimitSpace As Boolean = False, Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim sbRet As New StringBuilder
      Dim Var1Length As Integer = var1.Count
      Dim Var2Length As Integer = var2.Count
      Dim MaxLength As Integer
      If Var1Length >= Var2Length Then MaxLength = Var1Length Else MaxLength = Var2Length
  
      For i = 0 To MaxLength - 1
        If doNumeriseItems Then sbRet.Append(i + 1).Append(") ")
  
        If var1.Count >= i Then sbRet.Append(var1.Item(i).ToString) Else sbRet.Append(" ")
  
        If doDelimitItems <> "" Then
          sbRet.Append(doDelimitItems)
          If Not IgnoreDelimitSpace Then sbRet.Append(" ")
        Else
          sbRet.Append(NonDelimitDelimiter)
        End If
  
        If var2.Count >= i Then sbRet.Append(var2.Item(i).ToString) Else sbRet.Append(" ")
  
        If i <> MaxLength - 1 Then sbRet.AppendLine()
      Next
  
      Return sbRet.ToString
    End Function
  
    ' => [ List(Of Double()) ]
    Public Function ArrayBox(ByVal var As List(Of Double()), Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim Result As String = ArrayBox(False, "", var, , NonDelimitDelimiter)
      Return Result
    End Function
    'doNumeriseItems => [ List(Of Double() ]
    Public Function ArrayBox(ByVal doNumeriseItems As Boolean, ByVal var As List(Of Double()), Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim Result As String = ArrayBox(doNumeriseItems, "", var, , NonDelimitDelimiter)
      Return Result
    End Function
    'doDelimitItems => [ List(Of Double() ]
    Public Function ArrayBox(ByVal doDelimitItems As String, ByVal var As List(Of Double()), Optional ByVal IgnoreDelimitSpace As Boolean = False, Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim Result As String = ArrayBox(False, doDelimitItems, var, IgnoreDelimitSpace, NonDelimitDelimiter)
      Return Result
    End Function
    'doNumeriseItems, doDelimitItems, SplitOnNum, IgnoreNullValues, var => [ List(Of Double() ]
    Public Function ArrayBox(ByVal doNumeriseItems As Boolean, ByVal doDelimitItems As String, ByVal var As List(Of Double()), Optional ByVal IgnoreDelimitSpace As Boolean = False, Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim sbRet As New StringBuilder
      Dim LastRowIndex As Integer
      For i = 0 To var.Count - 1
        If var(i).Length > LastRowIndex Then LastRowIndex = var(i).Length
      Next
  
      For i = 0 To LastRowIndex - 1
        If doNumeriseItems Then sbRet.Append(i + 1).Append(") ")
  
        For j = 0 To var.Count - 1
          If var.Item(j).Length > i Then sbRet.Append(var.Item(j)(i)) Else sbRet.Append(" ")
          If doDelimitItems <> "" Then
            If j <> var.Count - 1 Then sbRet.Append(doDelimitItems)
            If j <> var.Count - 1 AndAlso Not IgnoreDelimitSpace Then sbRet.Append(" ")
  
          ElseIf j <> var.Count - 1 Then
            sbRet.Append(NonDelimitDelimiter)
          End If
  
        Next
  
        If i <> LastRowIndex - 1 Then sbRet.AppendLine()
      Next
  
      Return sbRet.ToString
    End Function
  #End Region

  όμως βλέποντας ότι κολλάω σε αυτό.. αναθεώρησα.. και τώρα λέει να σταθώ σε μια απλή αλλαγή του string* σε string...

  /spancolor: #666666;background-color: #e4e4e4;font-family: Courier New;font-size: 11px;font-weight: normal;color: Green;background-color: Transparent;font-family: Courier New;font-size: 11px;font-weight: normal; ArrayBox(Return
 •  20-02-2013, 15:23 72173 σε απάντηση της 72170

  Απ: [C++] For Loop σε String Array

  Σου σκάει γιατί κατ' αρχήν θέλει να κάνεις dereference τον δείκτη σου.

  (*var).size() ή πιό απλά var->size().

  Επίσης δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να κάνεις με το size().

  Θα σου δείχνει το μήκος του 1ου element του array πάντα και θα κάνει for τόσες φορές όσες είναι αυτό.

 •  20-02-2013, 15:35 72174 σε απάντηση της 72173

  Απ: [C++] For Loop σε String Array

  Η χρήση pointers και απλών array στην C++ είναι εντελώς απαρχαιωμένη και οδηγεί σε άπειρα bugs. Καταρχήν, η C++ έχει references (& αντί για *) οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει κανείς pointers, ούτε χρειάζεται pointer arithmetic. Δεύτερον, το Standard Template Library έχει πάρα πολλά και χρήσιμα containers και αλγόριθμους για να κάνει κανείς ό,τι θέλει. Από τη στιγμή που χρησιμοποιείς μία κλάση του STL (την string) γιατί να μην χρησιμοποιήσεις και τις άλλες? Αντί για χύμα array, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την vector.
  Παναγιώτης Καναβός, Freelancer
  Twitter: http://www.twitter.com/pkanavos
 •  20-02-2013, 16:09 72175 σε απάντηση της 72173

  Απ: [C++] For Loop σε String Array

   
  Libra Storm:

  Σου σκάει γιατί κατ' αρχήν θέλει να κάνεις dereference τον δείκτη σου.

  (*var).size() ή πιό απλά var->size().

  Επίσης δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να κάνεις με το size().

  Θα σου δείχνει το μήκος του 1ου element του array πάντα και θα κάνει for τόσες φορές όσες είναι αυτό.

  Όχι, όχι! Δεν θέλω το μήκος του πρώτου element.. θέλω το πλήθος των elements που υπάρχουν στο array.

  Ουσιαστικά θέλω να πω "για ι=0 έως όσα elements έχει το string array, βάλε το κάθε string του array σε ένα απλό string προσθέτοντας ένα NewLine (\n) την κάθε φορά"

  δηλαδή θέλω να κάνω strip down αυτό το function που είχα σε VB:

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
   
    Public Function ArrayBox(Of T)(ByVal doNumeriseItems As Boolean, ByVal doDelimitItems As String, ByVal SplitOnNum As Integer, ByVal IgnoreNullValues As Boolean, ByVal var() As T, Optional ByVal IgnoreDelimitSpace As Boolean = False, Optional ByVal NonDelimitDelimiter As String = ControlChars.Tab) As String
      Dim sbRet As New StringBuilder
  
      For i = 0 To var.Length - 1
        If (var.ToString <> "" AndAlso var(i) IsNot Nothing) OrElse Not IgnoreNullValues Then
          If doNumeriseItems Then sbRet.Append(i + 1).Append(") ")
  
          sbRet.Append(var(i).ToString)
          If doDelimitItems <> "" AndAlso i <> var.Length - 1 Then
            sbRet.Append(doDelimitItems)
            If Not IgnoreDelimitSpace Then sbRet.Append(" ")
          End If
  
          If SplitOnNum > 0 AndAlso (i + 1) Mod SplitOnNum = 0 AndAlso i <> var.Length - 1 Then
            If doDelimitItems <> "" AndAlso Left(Right(sbRet.ToString, doDelimitItems.Length + 1), doDelimitItems.Length) = doDelimitItems Then
              sbRet.Remove(sbRet.Length - (doDelimitItems.Length + 1), doDelimitItems.Length)
            End If
            sbRet.AppendLine()
          ElseIf i < var.Length - 1 AndAlso doDelimitItems = "" Then
            sbRet.Append(NonDelimitDelimiter)
          End If
        End If
      Next
  
      Return sbRet.ToString
    End Function

  Σε ένα τέλειο κόσμο, θα έγραφα όλο το function αυτό, όμως προς το παρόν θα αρκεστώ στο να δουλέψει το stripped down version.

  Παναγιώτης Καναβός:
  Η χρήση pointers και απλών array στην C++ είναι εντελώς απαρχαιωμένη και οδηγεί σε άπειρα bugs.

  Ότι έμαθα το διάβασα από το http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/

  Για την ακρίβεια, το διάβασα όλο, από το "Instructions for use" μέχρι "Polymorphism" μέχρι "Preprocessor directives" μέχρι και το τέλος "Input/Output with files".

  Όμως, αν και έχω γράψει πολυμορφική κλάση, υπάρχουν τόσα πολλά απλά πράγματα που δεν ξέρω να κάνω ακόμα.

  Παναγιώτης Καναβός:
  Καταρχήν, η C++ έχει references (& αντί για *) οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει κανείς pointers, ούτε χρειάζεται pointer arithmetic.
   

  Δεν καταλαβαίνω για τι πράγμα μιλάς. Πες σε παρακαλώ λίγο πιο συγκεκριμένα σε ποιο πράγμα αναφέρεσαι. 

   

  Παναγιώτης Καναβός:
  Δεύτερον, το Standard Template Library έχει πάρα πολλά και χρήσιμα containers και αλγόριθμους για να κάνει κανείς ό,τι θέλει. Από τη στιγμή που χρησιμοποιείς μία κλάση του STL (την string) γιατί να μην χρησιμοποιήσεις και τις άλλες? Αντί για χύμα array, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την vector.

  Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω και τις άλλες. Αλλά ποιες είναι? και πως χρησιμοποιούνται?

  Την Vector την προσπάθησα, αλλά έφτασα σε dead end... θα χρειαστώ μερικά παραδείγματα για να μπορέσω να τη χρησιμοποιήσω επαρκώς. Είναι ουσιαστικά σαν το "List (of Κάτι)" που χρησιμοποιούσα στην VB και ήταν το αγαπημένο μου! Αυτό επειδή είχε dynamic allocation και μπορούσα να γράψω ListVariable.Add(Kati) και μετά να πατήσω και ένα ListVariable.ToArray και να έχω Array με το σωστό πλήθος απευθείας. Γενικά είχε πολλά καλά και βόλευε τόσο πολύ!


 •  20-02-2013, 16:27 72176 σε απάντηση της 72175

  Απ: [C++] For Loop σε String Array

  Δεν μπορείς να μάθεις μία γλώσσα όπως η C++ διαβάζοντας ένα tutorial. Η προηγούμενη γνώση VB δεν μετράει. Ένα πολύ καλό εισαγωγικό βιβλιο είναι το Accelerated C++, το οποίο φροντίζει να σου πει να ΜΗΝ χρησιμοποιήσεις pointers. Υπάρχουν και άλλα καλά εισαγωγικά (αν και αρκετά μεγαλύτερα) όπως το C++ Primer του Lippmann. Όλως τυχαίως, θα τα βρεις όλα στην ίδια σελίδα του Amazon.
  Παναγιώτης Καναβός, Freelancer
  Twitter: http://www.twitter.com/pkanavos
 •  20-02-2013, 18:36 72177 σε απάντηση της 72176

  Απ: [C++] For Loop σε String Array

  Παναγιώτης Καναβός:
  Δεν μπορείς να μάθεις μία γλώσσα όπως η C++ διαβάζοντας ένα tutorial. Η προηγούμενη γνώση VB δεν μετράει. Ένα πολύ καλό εισαγωγικό βιβλιο είναι το Accelerated C++, το οποίο φροντίζει να σου πει να ΜΗΝ χρησιμοποιήσεις pointers. Υπάρχουν και άλλα καλά εισαγωγικά (αν και αρκετά μεγαλύτερα) όπως το C++ Primer του Lippmann. Όλως τυχαίως, θα τα βρεις όλα στην ίδια σελίδα του Amazon.

  Ευχαριστώ.

  Θα τα έχω υπόψη μου τα βιβλία και με την πρώτη ευκαιρία θα τα διαβάσω (btw δεν χρειάζομαι να μάθω το 100% της c++, απλώς κάποιες γνώσεις για να μπορώ να προγραμματίσω βασικά πράγματα).

  Προς το παρόν όμως, με τη σχολή (ηλεκτρολογίας), τα papers και την ερευνιτική ομάδα, δεν μου περισσεύει καθόλου χρόνος για βιβλίο σε c++ :( έχω ακόμα να τελειώσω το βιβλίο για Small Angle X-ray Scattering, και να θυμηθώ fourier, πολλαπλά ολοκληρώματα και πολλά άλλα ώστε να βγει το paper...

  Άρα πίσω στο original θέμα του topic: Πως μπορώ να κάνω ένα loop που θα διαβάζει ένα-ένα τα string που περιέχονται σε ένα string[Array]? (εξηγώ αναλυτικότατα παραπάνω το τι ακριβώς θέλω να πετύχω.) •  21-02-2013, 01:19 72178 σε απάντηση της 72177

  Απ: [C++] For Loop σε String Array

  Στο for loop πρέπει να βάλεις μόνος σου τις διαστάσεις του array,πχ:
  void ArrayBox(string *Var,int N) {
  	for (int i = 0; i <N; i++)
  	{
        //do sth with Var[ i ]
  	}
  }


  Βέβαια υπάρχει τρόπος να βρεις το μέγεθος του array αν η συνάρτησή σου γραφτεί κάπως έτσι:
  template<size_t N>void ArrayBox(string (&Var)[ N ]) {
  	for (int i = 0; i <N; i++)
  	{
        //do sth with Var[ i ]
  	}
  }

  Σε αυτήν όμως τη συνάρτηση πρέπει να περάσεις αυστηρά το ίδιο το array,όχι ένα δείκτη προς αυτό (χρησιμοποιώντας reference to array αποφεύγεις να μετατραπεί σε δείκτη το ίδιο το όνομα του array).
  Έτσι η συνάρτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξής:

  string strarray[ ]={"Mpampis","Nikos","Soula"};
  string *strarrayptr=strarray;
  ArrayBox(strarray);//correct use
  ArrayBox(strarrayptr);//wrong!code won't even compile

  Σαφώς πιο περιορισμένη και λειτουργεί αυστηρά με static arrays,δεν κοίταξα αναλυτικά τον κώδικα της VB να δω ποια έκδοση σε καλύπτει καλύτερα.
 •  21-02-2013, 15:22 72180 σε απάντηση της 72178

  Απ: [C++] For Loop σε String Array

  αααα, άρα μπορείς να κάνεις array που δεν είναι Pointer! Δεν το ήξερα... στο site που διάβαζα c++ έλεγε ότι εξ'ορισμού το array είναι pointer

  Νομίζω ότι το δεύτερο κομμάτι κώδικα είναι αυτό που χρειάζομαι. Ευχαριστώ :)

  Θα το δοκιμάσω και θα κάνω reply με το αν πέτυχε ή όχι.


 •  07-03-2013, 22:33 72259 σε απάντηση της 72180

  Απ: [C++] For Loop σε String Array

  ok, το έκανα να δουλέψει!

  Σας ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια :)


Προβολή Τροφοδοσίας RSS με μορφή XML
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems