Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

State and behavior testing στο ίδιο τεστ

Îåêßíçóå áðü ôï ìÝëïò xabikos. Τελευταία δημοσίευση από το μέλος xabikos στις 03-03-2013, 15:41. Υπάρχουν 0 απαντήσεις.
Ταξινόμηση Δημοσιεύσεων: Προηγούμενο Επόμενο
 •  03-03-2013, 15:41 72236

  State and behavior testing στο ίδιο τεστ

  Στην προσπάθεια που κάνω να βελτιώσω τον τρόπο που γράφω τεστ για τον κώδικα δεν μπορώ να αποφασίσω με σιγουριά πως ακριβώς πρέπει να γράφεται ένα τεστ. Σύμφωνα με αυτό που θεωρείται best practice το τεστ πρέπει να αφορά και να τεστάρει ένα και μόνο πράγμα. Έτσι δεν ξέρω αν το να τεστάρω τόσο την κατάσταση-αποτέλεσμα (state) όσο και την συμπεριφορά (behavior) του συστήματος στο ίδιο τεστ δεν είναι καλή πρακτική.
  Για να γίνω πιο κατανοητός θα παραθέσω ένα παράδειγμα με κώδικα.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
   
  public class UsersService
    {
      private readonly IUnitOfWorkFactory _unitOfWorkFactory;
      private readonly IUsersRespository _repository;
  
      public UsersService(IUnitOfWorkFactory unitOfWorkFactory, IUsersRespository repository)
      {
        _unitOfWorkFactory = unitOfWorkFactory;
        _repository = repository;
      }
  
      public long Insert(User user)
      {
        using (var uow = _unitOfWorkFactory.Create())
        {
          _repository.InsertOrUpdate(user);
            uow.Commit();
            return user.Id;
          
        }
      }
  
    }
  
    public interface IUsersRespository
    {
      void InsertOrUpdate(User user);
    }
  
    public interface IUnitOfWorkFactory
    {
      IUnitOfWork Create();
    }
  
    public interface IUnitOfWork : IDisposable
    {
      void Commit();
    }

  Και θέλουμε να τεστάρουμε την μέθοδο insert του service. Αυτό που μπορώ να σκεφτώ είναι δυο προσεγγίσεις. Η πρώτη σε μια μέθοδο τεστάρουμε τόσο την σωστή αλληλεπίδραση μεταξύ των objects αλλά και το αποτέλεσμα που επιστρέφει η μέθοδος. Ο κώδικας μοιάζει με τον παρακάτω:

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
   
  public void TestInsert_ValidUser_ReturnsId()
      {
        //Arrange
        _mockedRepository.Setup(r => r.InsertOrUpdate(It.IsAny<User>())).Callback((User u) => { u.Id++; });
        User newUser = new User {UserName = "username", Password = "Password"};
  
        //Act
        var result = _service.Insert(newUser);
  
        //Assert
        Assert.AreNotEqual(0, result, "Id not set");
        _mockedUnitOfWorkFactory.Verify(uof => uof.Create(), Times.AtLeast(1));
        _mockedRepository.Verify(r => r.InsertOrUpdate(It.IsAny<User>()), Times.Once());
        _mockedUnitOfWork.Verify(uow=>uow.Commit(), Times.Once());
      }

  Έτσι σε αυτή την μέθοδο τεστάρουμε τόσο ότι η οντότητα απέκτησε κάποιο Id διαφορετικό από το 0 (state) όσο και το ότι κλήθηκαν μέθοδοι στα άλλα αντικείμενα (behavior).

  Η άλλη προσέγγιση που μπορώ να σκεφτώ είναι χωρίζουμε το παραπάνω τεστ σε τέσσερις διαφορετικές μεθόδους που η κάθε μία από αυτή θα είναι υπεύθυνη για έναν και μόνο έλεγχο.
  Για παράδειγμα η μια θα ελέγχει για το Id η άλλη ότι κλήθηκε η μέθοδος create τουλάχιστον μια φορά κ.ο.κ.
  Προσωπικά προτιμώ την πρώτη προσέγγιση μιας δεν υπάρχουν τόσες πολλές μέθοδοι για συντήρηση. Από την άλλη βέβαια η συγκεκριμένη μέθοδος εξαρτάται πάρα πολύ από την συγκεκριμένη υλοποίηση και σε μια αλλαγή θα πρέπει να αλλάξει αντίστοιχα και το τεστ.

  Περιμένω να ακούσω γνώμες και οποιεσδήποτε παρατηρήσεις πάνω στο θέμα.


  My dream is to fly over the rainbow so high!!!!
  Δημοσίευση στην κατηγορία:
Προβολή Τροφοδοσίας RSS με μορφή XML
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems