Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Gridview Sorting

Îåêßíçóå áðü ôï ìÝëïò anthou. Τελευταία δημοσίευση από το μέλος anthou στις 24-10-2018, 19:17. Υπάρχουν 0 απαντήσεις.
Ταξινόμηση Δημοσιεύσεων: Προηγούμενο Επόμενο
 •  24-10-2018, 19:17 78317

  Gridview Sorting

  <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" 
                   BackColor="White" BorderColor="White"
                   BorderStyle="Ridge" BorderWidth="2px" CellPadding="3" CellSpacing="1" 
                   DataSourceID="SqlDataSource5" PageSize="15" 
                  style="z-index: 1; left: 18%; position:absolute;top:16%;  height: 150px; 
                          width: 30%" 
                      AllowPaging="True"
                   DataKeyNames="id_kodikos" AllowSorting="True">
                  <Columns>
                      <asp:BoundField DataField="id_kodikos" HeaderText="ΚΩΔ" SortExpression="id_kodikos" visible="true" InsertVisible="False" ReadOnly="True">
                      <ItemStyle Width="60px" />
                      </asp:BoundField>
                      <asp:ButtonField CommandName="select" DataTextField="eponymo2" HeaderText="ΕΠΩΝΥΜΟ" Text="Button" />
                      <asp:BoundField DataField="eponymo2" HeaderText="ΕΠΩΝΥΜΟ" SortExpression="eponymo2" Visible="False" >
                      </asp:BoundField>
                      <asp:BoundField DataField="onoma2" HeaderText="ΟΝΟΜΑ" SortExpression="onoma2" />
                      <asp:BoundField DataField="sxetos" HeaderText="sxetos" SortExpression="sxetos" visible="False"/>
                      <asp:BoundField DataField="kod_mathima" HeaderText="kod_mathima" SortExpression="kod_mathima" visible="False"/>
                      <asp:BoundField DataField="id_eterias" HeaderText="id_eterias" SortExpression="id_eterias" visible="False"/>
                      <asp:BoundField DataField="kod_taji" HeaderText="kod_taji" SortExpression="kod_taji" visible="False"/>
                  </Columns>
                  <FooterStyle BackColor="#C6C3C6" ForeColor="Black" />
                  <HeaderStyle BackColor="#4A3C8C" Font-Bold="True" ForeColor="#E7E7FF" />
                  <PagerStyle BackColor="#C6C3C6" ForeColor="Black" HorizontalAlign="Right" />
                  <RowStyle BackColor="#DEDFDE" ForeColor="Black" />
                  <SelectedRowStyle BackColor="#9471DE" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
                  <SortedAscendingCellStyle BackColor="#F1F1F1" />
                  <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#594B9C" />
                  <SortedDescendingCellStyle BackColor="#CAC9C9" />
                  <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#33276A" />
              </asp:GridView>
   
  Στον παραπάνω κώδικα  στην 2η στήλη υπάρχει ενα ButtonField  με το CommandName="select"
  Επίσης ειναι ενεργό το AllowSorting="True"
  Το πρόβλημα είναι οτι δεν  λειτουργεί  το sorting  στο headerText="Επώνυμο"
  Πως μπορώ να έχω  sorting πατώντας στο Επώνυμο
  Ευχαριστώ 
   
Προβολή Τροφοδοσίας RSS με μορφή XML
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems