Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Δικαιώματα του IIS ή πρόβλημα στην ASP

Îåêßíçóå áðü ôï ìÝëïò chris2007. Τελευταία δημοσίευση από το μέλος sakalis στις 24-09-2009, 23:24. Υπάρχουν 17 απαντήσεις.
Σελίδα 1 από 2 (18 εγγραφές)   1 2 >
Ταξινόμηση Δημοσιεύσεων: Προηγούμενο Επόμενο
 •  19-09-2009, 08:22 53825

  Δικαιώματα του IIS ή πρόβλημα στην ASP

  Καλημέρα παιδιά, έχω ένα μικρό πρόβλημα σε μια φόρμα asp από μια μεταφορά που έχω κάνει ένα web site σε άλλον web server, το μήνυμα που μου βγάζει είναι το παρακάτω:

   

  006~ASP 0177~Server.CreateObject Failed~800401f3Object required

   

  Ψάχνοντας στο internet βρήκα ότι οφείλετε στον κώδικα ASP ή στα δικαιώματα του IIS, τον κώδικα τον έλεγξα αλλά είναι σωστός τα δικαιώματα στον IIS τα έχω ρυθμίσει, γνωρίζει κανένας τίποτα;

   

  Χρήστος
 •  19-09-2009, 09:23 53826 σε απάντηση της 53825

  Απ: Δικαιώματα του IIS ή πρόβλημα στην ASP

  Αν μας δώσεις τον κώδικα για να δούμε τι object προσπαθεί να δημιουργήσει θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Μπορεί να χρειάζεται να γίνει register κάποιο COM dll. Επίσης, στον IIS, έχεις ορίσει το virtual directory ως Application;


  Vir prudens non contra ventum mingit
 •  19-09-2009, 14:26 53831 σε απάντηση της 53826

  Απ: Δικαιώματα του IIS ή πρόβλημα στην ASP

  Και εγώ μαντεύω οτι μάλλον για κάποιο COM dll πρόκειται, το οποίο δεν έχει γίνει register στον καινούριο server. Μπορεί να χρησιμοποιούσες στον παλιό server κάποιο component π.χ. για upload, mail ή άλλο σκοπό. Αυτά είναι dlls τρίτων κατασκευαστών, τα οποία δεν "φεύγουν" παρέα με την εφαρμογή σου μια και γίνονται register σε επιπεδο μηχανήματος, οχι εφαρμογής. Αρα πρέπει να εντοπίσεις ποιό ή ποιά είναι αυτά και να δεις αν και κατά πόσον μπορεις να τα κάνεις register στον νέο server. 

  (Ολα τα παραπάνω φυσικά σε περιπτωση που το πρόβλημα είναι αυτό και όχι permissions).  Σωτήρης Φιλιππίδης

  DotSee Web Services

  View Sotiris Filippidis's profile on LinkedIn

  DotNetNuke them!
 •  19-09-2009, 17:01 53834 σε απάντηση της 53825

  Απ: Δικαιώματα του IIS ή πρόβλημα στην ASP

  Καλησπέρα παιδιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδεύομε 15 ημέρες τώρα και δεν έχω βρει άκρη, και δυστυχώς αυτός που είχε τον παλιό server δεν με βοηθάει για να βρω λύση τώρα που έχω τον δικό μου. Να σας αναφέρω ότι ο server είναι με sbs 2003 και έχω plesk έκδοση 8.6. Παρακάτω σας δίνω τον κώδικα. Δυστηχώς δεν έχω ιδιαίτερες γνώσεις με γλώσσες προγραμματισμού, δεν το έχω φτιάξει εγώ το site και θα ήθελα να με βοηθήσετε. Μπορεί κάποιος να μου πεί ποιά dll πρέπει να κάνω register στον server

   

  Ευχαριστώ πολύ

  Χρήστος

   

  <%@ Language=VBScript codepage=1253%>
  <html>
  <head>
  <title></title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253">
  </head>

  <!-- #Include file="ADOVBS.INC" -->
  <script LANGUAGE="VBScript" RUNAT="Server">
   function ReverseDate(strDateValue)
    dim strReverseDate, intPos, intPosPrev
    if isdate(strDateValue) then
     intPos=InStrRev(strDateValue,"/")
     strReverseDate=right(strDateValue,len(strDateValue)-intPos)
     intPosPrev=intPos
     intPos=InStr(strDateValue,"/")
     strReverseDate=strReverseDate&"/"&mid(strDateValue, intPos+1, intPosPrev-intPos-1)
     strReverseDate=strReverseDate&"/"&left(strDateValue, intPos-1) 
    else
     strReverseDate=null
    end if
    ReverseDate=strReverseDate
   end function
   function CustomFormatDate(CustomDateValue, CustomDateMask,  blnTime )
    dim CustomDate
    CustomDate=""
    if not isnull(CustomDateValue) then
     CustomDateValue=DateAdd("h",Application("TimeDifference"),CustomDateValue)
     CustomDate= replace(CustomDateMask,"dd", day(CustomDateValue))
     CustomDate= replace(CustomDate,"mm", Month(CustomDateValue))
     CustomDate= replace(CustomDate,"yyyy", year(CustomDateValue))
     if blnTime then CustomDate = CustomDate & " " & FormatDateTime(CustomDateValue, 4)
    end if
    
    CustomFormatDate=CustomDate
   end function
   function Action_Save()
     on error resume next
     dim theItem, strErrorMsg
     strErrorMsg=""
     theForm.Overwrite=true
     'Εάν δεν υπάρχει τιμή στον κωδικό τότε πρόκειτε για νέα εγγραφή
     if len(intCode)= 0 or CInt(intCode)=0 then
      rstProducts.AddNew
     else
      'Βρίσκει την εγγραφή που θα γίνει η ενημέρωση.
      rstProducts.Find("Code="&intCode)
     end if
     'Getting the Text of all Fields
     For Each theItem In theForm
      if left(theItem,3)="fld" or left(theItem,3)="img" then
       For Each theSubitem In theForm(theItem)
        'Response.Write theSubItem.type
        
        'Response.Write rstProducts.Fields(right(theItem,len(theItem)-3)).name
         'Response.Write "("&theSubitem.ImageType&")"
         'Response.Write " - " & theSubitem &"<br>"
        
         if theSubitem.ImageType=0 and left(theItem,3)<>"img" and theItem<>"fldCode" then
         if len(theSubitem)=0 or theSubItem="Null" then
          rstProducts.Fields(right(theItem,len(theItem)-3))=null
         else
          if ucase(Right(theItem,4))="DATE" then
           rstProducts.Fields(right(theItem,len(theItem)-3))= ReverseDate(theSubitem)
          else
           rstProducts.Fields(right(theItem,len(theItem)-3))= theSubitem
          end if
         end if
         elseIf theSubitem.FileExists and theSubitem.ImageType <> 0 and len(theSubitem.RawFilePath)>0 Then
         'Response.Write "imageLength"  & theSubitem.length & "<br>"
         'Response.Write "ImageType"  & theSubitem.ImageType& "<br>"
         'Response.Write "ImageWidth"  & theSubitem.ImageWidth& "<br>"
         'Response.Write "ImageHeight"  & theSubitem.ImageHeight& "<br>"
         'Response.Write "FileType"  & theSubitem.FileType& "<br>"
         
         if theSubitem.length >= 50000 then
          strErrorMsg=strErrorMsg&theSubitem.FileName&":Παρακαλώ μειώστε το μέγεθος της εικόνας.(Μέγιστο.:20 Kbytes)<br>"
         end if 
         if ucase(theSubitem.FileType)<>"GIF" and Ucase(theSubitem.FileType)<>"JPG" and Ucase(theSubitem.FileType)<>"PNG" then
          strErrorMsg=strErrorMsg&theSubitem.FileName&":Παρακαλώ ελέγξτε τον τύπο της εικόνας..(Επιτρέπονται οι τύποι:gif, jpg, png)<br>"
         end if
         'if theSubitem.ImageWidth>350 or theSubitem.ImageHeight>350 then
         ' strErrorMsg=strErrorMsg&theSubitem.FileName&":Please check the image dimentions.(Allow max dimentions:350X350 px)<br>"
         'end if
         if len(strErrorMsg)=0 then
          'Response.Write Application("ProductsImagePath")&theSubitem.FileName
          'Response.End
          theSubitem.Save Application("ProductsImagePath")&theSubitem.FileName
          if err.number<>0 then
           Response.Write err.Description
           rstProducts.Cancel
           rstProducts.Close
           set rstProducts=nothing
           Cnn.Close
           set cnn =nothing
           err.Clear
           Response.End
          end if
          'Response.Write "<br>" & right(theItem,len(theItem)-3)&"ClientPath" &"<br>"
          'Response.Write "<br>" & right(theItem,len(theItem)-3)&"Height" &"<br>"
          'Response.Write right(theItem,len(theItem)-3)&"<br>"
          'Response.End
          'rstProducts.Fields(right(theItem,len(theItem)-3)&"ClientPath")=theSubitem.RawFilePath
          rstProducts.Fields(right(theItem,len(theItem)-3))=theSubitem.FileName
          
          rstProducts.Fields(right(theItem,len(theItem)-3)&"Width")=theSubitem.imageWidth
          rstProducts.Fields(right(theItem,len(theItem)-3)&"Height")=theSubitem.imageHeight
         END IF
        elseIf theSubitem.ImageType = 0 and Ucase(theSubitem.RawFilePath)="NULL" Then
          rstProducts.Fields(right(theItem,len(theItem)-3))=""
          
          rstProducts.Fields(right(theItem,len(theItem)-3)&"Width")=0
          rstProducts.Fields(right(theItem,len(theItem)-3)&"Height")=0
        end if
         if err.number<>0 then
         Response.Write err.Description
         rstProducts.Cancel
         rstProducts.Close
         set rstProducts=nothing
         Cnn.Close
         set cnn =nothing
         err.Clear
         Response.End
        end if
       Next
      end if
     Next
     
     rstProducts.Update
     'strTravelFromDate=CustomFormatDate(rstProducts.Fields("TravelFromDate"),Application("DateMask"), false)
     rstProducts.Close
     Action_Save=strErrorMsg
     blnSave=true
   end function
  FUNCTION CheckString (s)
   pos = InStr(s, "'")
   While pos > 0
    s = Mid(s, 1, pos) & "'" & Mid(s, pos + 1)
    pos = InStr(pos + 2, s, "'")
   Wend
     CheckString= replace(s,"_","-")
  END FUNCTION
  function RetailPrice(Price,Profit,Discount)
   Dim CompPrice

   CompPrice=Price

   if len(Price)>0 then
    if Profit>0 then
     CompPrice=Price+Price*Profit/100
    end if
   end if
   CompPrice=CompPrice*-1
   CompPrice=int(CompPrice)
   CompPrice=CompPrice*-1
    
   if Discount>0 then CompPrice=Round(CompPrice-CompPrice*Discount/100,0)
    
   RetailPrice=CompPrice   
  end function 
  </script>

  <%on error resume next
   DIM strSQL
   DIM Cnn
   DIM rstProducts, rstCategories, rstSubCategories1, rstSubCategories2, intCode
   DIM RecordsAffected
   DIM msg
   DIM strAction
   DIM strPathToAdd
   DIM intCategory, intSubCategory1, intSubCategory2, strDeveloper,strProductName,strProductCode, strProductWidth, strProductHeight, strProductLength, strProductPacking, strProductWeight, strImageSource, strImageAlign, strFullDescription,strSubDescription,strProductDate,strProductOldDate, strProductPrice, strProductDose, strProductURL, strProductQuality,strNewProduct, strBestBuy, strBestBuyDiscount, strBestBuySortIdx, strBestBuyEndDate, strBestBuyEndOldDate, intProfitPercent
   
   'Create objects 
    Set Cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   
   Set rstProducts  = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
   Set rstCategories  = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
   Set rstSubCategories1  = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
   Set rstSubCategories2  = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
   
   '-------------------------------------------------------------
   'Open connections
   Cnn.Open Replace(Application("cnnSQL_ConnectionString"),"#DatabaseName#", Application("DatabaseProductsNew")),Application("cnnSQL_RuntimeUserName"),Application("cnnSQL_RuntimePassword")
   if err.number<>0 then
    Response.Write err.Description
    err.Clear
   end if
   Set theForm = Server.CreateObject("ABCUpload4.XForm")
   if err.number<>0 then
    Response.Write err.Description
    err.Clear
   end if
   theForm.CodePage=1253
   strAction=theForm.Item("Action")
   
   intCode = Request.QueryString("Code")
   intCategory=cint(Request.QueryString("CategCode"))
   intSubCategory1=cint(Request.QueryString("SubCategCode1"))
   intSubCategory2=cint(Request.QueryString("SubCategCode2"))
   if (len(intCategory)=0 or intCategory=0) and Session("Category")<>"Null" then intCategory=CInt(Session("Category"))
   if (len(intSubCategory1)=0 or intSubCategory1=0) and Session("SubCategory1")<>"Null" then intSubCategory1=CInt(Session("SubCategory1"))
   if (len(intSubCategory2)=0 or intSubCategory2=0) and Session("SubCategory2")<>"Null" then intSubCategory2=CInt(Session("SubCategory2"))
   
   if not isnumeric(intCategory) or len(intCategory)=0 then intCategory=0
   if not isnumeric(intSubCategory1) or len(intSubCategory1)=0 then intSubCategory1=0
   if not isnumeric(intSubCategory2) or len(intSubCategory2)=0 then intSubCategory2=0
   
   'strFullPath=replace(Request.QueryString("fullPath"),"_"," ")
   msg=""
   if  len(intCode)>0 and intCode<>0 then
    'strSQL="Select tb_Products.*,IIf([tb_SubCategories2].[ProfitPercent]>0,[tb_SubCategories2].[ProfitPercent],IIf([tb_SubCategories1].[ProfitPercent]>0,[tb_SubCategories1].[ProfitPercent],IIf([tb_Categories].[ProfitPercent]>0,[tb_Categories].[ProfitPercent],0))) AS ProfitPercent FROM tb_Categories INNER JOIN (tb_SubCategories2 RIGHT JOIN (tb_SubCategories1 RIGHT JOIN tb_Products ON (tb_SubCategories1.CategCode = tb_Products.CategCode) AND (tb_SubCategories1.SubCategCode1 = tb_Products.SubCategCode1)) ON (tb_SubCategories2.CategCode = tb_Products.CategCode) AND (tb_SubCategories2.SubCategCode1 = tb_Products.SubCategCode1) AND (tb_SubCategories2.SubCategCode2 = tb_Products.SubCategCode2)) ON tb_Categories.CategCode = tb_Products.CategCode where Code = "&intCode
    strSQL="Select "&Application("tb_Products") &".* FROM "&Application("tb_Products") &" where Lang='"&Session("Lang")&"' and Code = " & intCode

    rstProducts.Open strSQL, Cnn
   if err.number<>0 then
    Response.Write err.Description
    err.Clear
   end if
    'strFullPath=rstProducts.Fields("FullPath")

    if len(Request.QueryString("CategCode"))=0 and isnumeric(rstProducts.Fields("CategCode")) then
     intCategory=rstProducts.Fields("CategCode")
    end if
    if len(Request.QueryString("SubCategCode1"))=0 and isnumeric(rstProducts.Fields("SubCategCode1")) then
     intSubCategory1=rstProducts.Fields("SubCategCode1")
    end if
    if len(Request.QueryString("SubCategCode2"))=0 and isnumeric(rstProducts.Fields("SubCategCode2")) then
     intSubCategory2=rstProducts.Fields("SubCategCode2")
    end if
    
    strDeveloper=rstProducts.Fields("Developer")
    strProductCode=rstProducts.Fields("ProductCode")
    strProductWidth=rstProducts.Fields("ProductWidth")
    strProductHeight=rstProducts.Fields("ProductHeight")
    strProductLength=rstProducts.Fields("ProductLength")
    strProductPacking=rstProducts.Fields("ProductPacking")
    strProductWeight=rstProducts.Fields("ProductWeight")
    strProductName=rstProducts.Fields("ProductName")
    strImageSource=rstProducts.Fields("ImageSource")
    strImageAlign=rstProducts.Fields("ImageAlign")
    strFullDescription=rstProducts.Fields("FullDescription")
    strSubDescription=rstProducts.Fields("SubDescription")  
    strProductOldDate=rstProducts.Fields("ProductDate")
    strProductPrice=rstProducts.Fields("ProductPrice")
    strProductDose=rstProducts.Fields("ProductDose")
    if len(strProductDose)=0 then strProductDose=0
    
    'intProfitPercent=rstProducts.Fields("ProfitPercent")
    strProductURL=rstProducts.Fields("ProductURL")
    strProductQuality=rstProducts.Fields("ProductQuality")
    strNewProduct=rstProducts.Fields("NewProduct")
    strBestBuy=rstProducts.Fields("BestBuy")
    strBestBuyDiscount=rstProducts.Fields("BestBuyDiscount")
    strBestBuySortIdx =rstProducts.Fields("BestBuySortIdx")
    strBestBuyEndOldDate=rstProducts.Fields("BestBuyEndDate")
    strBestBuyEndDate=Date+10
    
    strProductDate=Date
    rstProducts.Close
    'set rstProducts=nothing
   else
    intCode=0
    strBestBuyDiscount=5
    strBestBuySortIdx=0
    strBestBuyEndDate=Date+10
    strProductDate=Date
    strProductDose=0
    'strFullPath = Request.Form("FullPath")
   end if
    
   
   
   if len(strAction) >0 then
    intCode=TheForm("fldCode")
    'strFullPath=Request("FullPath")
    rstProducts.Open Application("tb_Products"), Cnn, adOpenKeyset,adLockOptimistic
    
    Session("Category")=TheForm("fldCategCode")
    Session("SubCategory1")=TheForm("fldSubCategCode1")
    Session("SubCategory2")=TheForm("fldSubCategCode2")
   
    If strAction = "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" Then
     msg=Action_Save
     'rstProducts.Close
     Cnn.Close
     'set rstProducts=nothing
     set Cnn=nothing
     if len(msg)=0 then  Response.Redirect "ProductsList.asp?CategCode="&theForm("fldCategCode")
    elseIf strAction = "ΔΙΑΓΡΑΦΗ" Then
     strSQL="delete from "& Application("tb_Products")&" where Lang='"&Session("Lang")&"' and Code =" & theForm("fldCode")
     Cnn.Execute strSQL ,RecordsAffected
     rstProducts.Close
     Cnn.Close
     'set rstProducts=nothing
     set Cnn=nothing
     Response.Redirect "ProductsList.asp?CategCode="&theForm("fldCategCode")
    elseIf strAction = "ΕΙΣΑΓΩΓΗ" Then
     msg=Action_Save
     'rstProducts.Close
     Cnn.Close
     'set rstProducts=nothing
     set Cnn=nothing

     if len(msg)=0 then Response.Redirect "ProductsList.asp?CategCode="&theForm("fldCategCode")
    end if
   end if
   rstCategories.Open "Select * from "& Application("tb_Categories") & " where Lang='"&Session("Lang")&"' order by CategIndex", Cnn
   if err.number<>0 then
    Response.Write err.Description
    err.Clear
   end if
   strSQL="Select * from " & Application("tb_SubCategories1") & " where Lang='"&Session("Lang")&"' and CategCode="& intCategory &" order by SubCategDescr"
   rstSubCategories1.Open strSQL, Cnn
   if err.number<>0 then
    Response.Write err.Description
    err.Clear
   end if
   strSQL="Select * from "& Application("tb_SubCategories2") & " where Lang='"&Session("Lang")&"' and CategCode="& intCategory &" and SubCategCode1="& intSubCategory1&" order by SubCategDescr"
   'Response.Write strSQL
   'Response.End
   rstSubCategories2.Open strSQL, Cnn
   if err.number<>0 then
    Response.Write err.Description
    err.Clear
   end if
   
  %>


  <script lang="Javascript">
   function onSelectCategCode()
   {
    var f = document.frmProducts;
    var sCategCode = f.elements["fldCategCode"].options[f.elements["fldCategCode"].selectedIndex].value;  
    var sCode = f.elements["fldCode"].value; 
    
     //parent.frames['main'].location = 'HostingForm.asp?AA='+ sAA+'&Kind=' + sKind;
     top.location.href = 'ProductsForm.asp?Code='+ sCode+'&CategCode='+ sCategCode;
    return;
   }
  function onSelectSubCategCode1()
   {
    var f = document.frmProducts;
    var sCategCode = f.elements["fldCategCode"].options[f.elements["fldCategCode"].selectedIndex].value;  
    var sSubCategCode1 = f.elements["fldSubCategCode1"].options[f.elements["fldSubCategCode1"].selectedIndex].value;
    var sCode = f.elements["fldCode"].value; 
    
     //parent.frames['main'].location = 'HostingForm.asp?AA='+ sAA+'&Kind=' + sKind;
     top.location.href = 'ProductsForm.asp?Code='+ sCode+'&CategCode='+ sCategCode + '&SubCategCode1='+sSubCategCode1;
    return;
   }
   function ValidateForm()
   {
    var blnError = new Boolean
    var strError = new String
    var strDepartureDate = new Date
    var strReturnDate = new Date
    var intDay
    var intMonth
    var intYear
    var txt = new String
    

    blnError=false
    strError=""
    
    txt=document.frmProducts.elements["fldCategCode"].options[document.frmProducts.elements["fldCategCode"].selectedIndex].value;  
    if (txt==0 )
    {
     blnError=true;
     strError=strError+"Γενική κατηγορία\n";
    }
    txt=document.frmProducts.elements["fldProductName"].value
    if (txt.length==0 )
    {
     blnError=true;
     strError=strError+"Όνομα προϊόντος \n";
    }
    //txt=document.frmProducts.elements["fldProductPrice"].value
    
    //if (txt.length==0 )
    //{
   //  blnError=true;
   //  strError=strError+"Τιμή προϊόντος \n";
   // }
   // txt=txt.replace(",","")
   // txt=txt.replace(".",",")
   // document.frmProducts.elements["fldProductPrice"].value=txt
    //alert(document.frmProducts.elements["fldProductPrice"].value)
    if (blnError==true)
    {
     alert ("Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:\n"+strError);
     return false;
    }
   return true;
   }
  </script>
  <body text="#000000" link="#336600" vlink="#006600" alink="#336600">
  Επιλεγμένη γλώσσα: <font size=5><b><%=session("Lang")%></font><br>
  <!-- BEGIN Application Form -->
  <%=msg%>
  <form name=frmProducts action="ProductsForm.asp?Code=<%=intCode%>" method="POST" onsubmit="return ValidateForm()" enctype="multipart/form-data">
         
    <table align="center" cellpadding="4" colspan="1" width="90%" BGCOLOR="#336600">
    <tr>
     <td align="center"><font face="Arial" color="#ffffff" size="3"><b>
      Διαχείριση Προϊόντων
                    </td></b></font>
    </tr>
    </table> 

    <input type="Hidden" name=fldCode value="<%=intCode%>" >
    <input type="Hidden" name=fldLang value="<%=Session("Lang")%>">
    <table align="center" cellpadding="4" width="90%" BORDER="0" BGCOLOR="f7efde">
     <tr>
      <td valign="middle" align=right >
       Γενική Κατηγορία:
      </td>
      <td>
       <SELECT id=fldCategCode name=fldCategCode onChange="onSelectCategCode();">
        <OPTION Value=0>Επιλέξτε γενική κατηγορία</OPTION>
       <%
        Do until rstCategories.EOF
         Response.Write "<OPTION VALUE="&rstCategories.Fields("CategCode")
         if intCategory=rstCategories.Fields("CategCode") then Response.Write " selected "
         Response.Write ">" & rstCategories.Fields("CategDescr") & "</OPTION>"
         rstCategories.MoveNext
        loop
       %>
       </SELECT>

      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td valign="middle" align=right >
       Κατηγορία:
      </td>
      <td>
       <SELECT id=fldSubCategCode1 name=fldSubCategCode1 onChange="onSelectSubCategCode1();">
        <OPTION Value=Null>Επιλέξτε κατηγορία</OPTION>
       <%
        Do until rstSubCategories1.EOF
         Response.Write "<OPTION VALUE="&rstSubCategories1.Fields("SubCategCode1")
         if intSubCategory1=rstSubCategories1.Fields("SubCategCode1") then Response.Write " selected "
         Response.Write ">" & rstSubCategories1.Fields("SubCategDescr") & "</OPTION>"
         rstSubCategories1.MoveNext
        loop
       %>
       </SELECT>

      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td valign="middle" align=right >
       Υποκατηγορία:
      </td>
      <td><SELECT id=fldSubCategCode2 name=fldSubCategCode2>
        <OPTION Value=Null>Επιλέξτε υποκατηγορία</OPTION>
      <%
        Do until rstSubCategories2.EOF
         Response.Write "<OPTION VALUE="&rstSubCategories2.Fields("SubCategCode2")
         if intSubCategory2=rstSubCategories2.Fields("SubCategCode2") then Response.Write " selected "
         Response.Write ">" & rstSubCategories2.Fields("SubCategDescr") & "</OPTION>"
         rstSubCategories2.MoveNext
        loop
       %>
       </SELECT>

      </td>
     </tr>

     <tr>
      <td valign="middle" align=right >
       Όνομα:
      </td>
      <td>
       <input type="text" name=fldProductName value="<%=strProductName%>" size=90>

      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td valign="middle" align=right >
       Κωδικός προϊόντος:
      </td>
      <td>
       <input type="text" name=fldProductCode value="<%=strProductCode%>" size=50 Maxlength=50>

      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td valign="middle" align=right >
       Ύψος:
      </td>
      <td>
       <input type="text" name=fldProductHeight value="<%=strProductHeight%>" size=10 Maxlength=50 ID="fldProductHeight">

      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td valign="middle" align=right >
       Πλάτος:
      </td>
      <td>
       <input type="text" name=fldProductWidth value="<%=strProductWidth%>" size=10 Maxlength=50 ID="fldProductWidth">

      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td valign="middle" align=right >
       Μήκος:
      </td>
      <td>
       <input type="text" name=fldProductLength value="<%=strProductLength%>" size=10 Maxlength=50 ID="Text1">

      </td>
     </tr>

     <tr>
      <td valign="middle" align=right >
       Βάρος:
      </td>
      <td>
       <input type="text" name=fldProductWeight value="<%=strProductWeight%>" size=10 Maxlength=50 ID="fldProductWeight">

      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td valign="middle" align=right >
       Συσκευασία:
      </td>
      <td>
       <input type="text" name=fldProductPacking value="<%=strProductPacking%>" size=10 Maxlength=70 ID="fldProductPacking">

      </td>
     </tr>

     <!--tr>
      <td valign="middle" align=right >
       Εταιρεία:
      </td>
      <td>
        <input type="text" name=fldDeveloper value="<%=strDeveloper%>" size=60>

      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td valign="middle" align=right >
       Διεύθυνση διαδυκτίου(URL):
      </td>
      <td>
        <input type="text" name=fldProductURL value="<%=strProductURL%>" size=90 maxlength=200>
      </td>
     </tr-->  
     <tr>
      <td valign="middle" align=right >
       Σύντομη περιγραφή προϊόντος:
      </td>
      <td>
        <textarea rows=7 cols=40 name=fldSubDescription><%=strSubDescription%></textarea><br>
        <INPUT type="button" value="HTML Editor" id=btnHTMLEditor name=btnHTMLEditor onclick="BLOCKED SCRIPTwindow.open('editor/edit.asp?FormName=frmProducts&FieldName=fldSubDescription','edit','width=670,height=500')">
      </td>
     </tr> 
     <tr>
      <td valign="middle" align=right >
       Αναλυτική περιγραφή προϊόντος:
      </td>
      <td>
        <textarea rows=10 cols=70 name=fldFullDescription><%=strFullDescription%></textarea><br>
        <INPUT type="button" value="HTML Editor" id=btnHTMLEditor name=btnHTMLEditor onclick="BLOCKED SCRIPTwindow.open('editor/edit.asp?FormName=frmProducts&FieldName=fldFullDescription','edit','width=670,height=500')">
      </td>
     </tr>     
     <tr>
      <td valign="middle" align=right >
       Εικόνα(FileName):
      </td>
      <td>
        <input type="file" name=imgImageSource value="<%=strImageSource%>" size=30> στοίχιση:      
        <SELECT id=fldImageAlign name=fldImageAlign>
         <OPTION value=Left <%if strImageAlign="Left" then %>selected<%end if%>>Αριστερά</OPTION>
         <OPTION value=Right <%if strImageAlign="Right" then %>selected<%end if%>>Δεξιά</OPTION>
         <OPTION value=Middle <%if strImageAlign="Middle" then %>selected<%end if%>>Κέντρο</OPTION>
         <OPTION value=Middle <%if strImageAlign="Middle" then %>selected<%end if%>>Κέντρο</OPTION>

        </SELECT>
        <br>
        <img src="<%=Application("ProductsImagePath") & strImageSource%>">
      </td>
     </tr>   
     <!--tr>
      <td valign="middle" align=right >
       Τιμή λιανικής:
      </td>
      <td>
        <input type="text" name="fldProductPrice" value="<%=strProductPrice%>" size=10 maxlength=10>€
      </td>
     </tr-->     
     <!--tr>
      <td valign="middle" align=right >
       Άτοκες δόσεις:
      </td>
      <td>
        <input type="text" name="fldProductDose" value="<%=strProductDose%>" size=5 maxlength=5>
      </td>
     </tr--> 
      
     
     <!--tr>
      <td valign="middle" align=right >
       Διαθεσιμότητα:
      </td>
      <td>
        <SELECT id=fldProductQuality name=fldProductQuality>
         
         <OPTION value=-2 <%if strProductQuality=-2 then %>selected<%end if%>>Αναμένεται</OPTION>
         <OPTION value=-1 <%if strProductQuality=-1 then %>selected<%end if%>>Αναμένεται άμεση παραλαβή</OPTION>
         <OPTION value=0 <%if strProductQuality=0 then %>selected<%end if%>>X Τελείωσε</OPTION>
         <OPTION value=1 <%if strProductQuality=1 then %>selected<%end if%>>* Λίγη ποσότητα</OPTION>
         <OPTION value=2 <%if strProductQuality=2 then %>selected<%end if%>>** Ικανοποιητική ποσότητα</OPTION>
         <OPTION value=3 <%if strProductQuality=3 then %>selected<%end if%>>*** Αρκετά μεγάλη ποσότητα</OPTION>
        </SELECT>
        
      </td>
     </tr>     
     <tr>
      <td valign="middle" align=right >
       Ημ/νία κυκλοφορίας:
      </td>
      <td>
       <input type="text" name="fldProductDate" value="<%=strProductDate%>" size=10 maxlength=10>(<%=strProductOldDate%>)
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td valign="middle" align=right >
       Εμφάνιση στα νέα προϊόντα;
      </td>
      <td>
        <SELECT id=fldNewProduct name=fldNewProduct>

         <OPTION value=true <%if strNewProduct="True" or strNewProduct=True then %>selected<%end if%>>ΝΑΙ</OPTION>
         <OPTION value=false <%if strNewProduct="False" or strNewProduct=False then %>selected<%end if%>>ΟΧΙ</OPTION>

        </SELECT>
      </td>
     </tr>     
     <tr>
      <td valign="middle" align=right >
       Εμφάνιση στις προσφορές;
      </td>
      <td>
        <SELECT id=fldBestBuy name=fldBestBuy>
         <OPTION value=1 <%if strBestBuy="True" or strBestBuy=true or strBestBuy=1 then %>selected<%end if%>>ΝΑΙ</OPTION>
         <OPTION value=0 <%if strBestBuy="False" or strBestBuy=false or strBestBuy=0 then %>selected<%end if%>>ΟΧΙ</OPTION>
         <OPTION value=2 <%if strBestBuy=2 then %>selected<%end if%>>Ναι με εικόνα</OPTION>
        </SELECT>
        Παλια τιμή: <input type="text" name=fldBestBuyDiscount value="<%=strBestBuyDiscount%>" size=5 >
        Αριθμός ταξινόμησης: <input type="text" name=fldBestBuySortIdx value=<%=strBestBuySortIdx%> size=3 maxlength=3>
      </td>
     </tr>      
      <tr>
      <td valign="middle" align=right >
       Ημ/νία λήξης εμφάνισης στις προσφορές:
      </td>
      <td>
        <input type="text" name="fldBestBuyEndDate" value="<%=strBestBuyEndDate%>" size=10 maxlength=10>(<%=strBestBuyEndOldDate%>)
      </td>
     </tr-->
     </table>
    
                 
                  <br>
                
                  <center>
                    <font size="2">
    <%if (intCode=0  OR strAction="ΕΙΣΑΓΩΓΗ") then%>
           <input type="SUBMIT" name="Action" value="ΕΙΣΑΓΩΓΗ">
          <%else%>
     <input type="SUBMIT" name="Action" value="ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ">
     <input type="SUBMIT" name="Action" value="ΔΙΑΓΡΑΦΗ">                 
    <%end if%>
      </center>

      </form>

     
  <%
   rstCategories.Close
   rstSubCategories1.Close
   rstSubCategories2.Close
   set rstCategories = nothing
   set rstSubCategories1=nothing
   set rstSubCategories2=nothing
   Cnn.Close
   set Cnn = nothing
  %>

  </body>
  </html>

 •  19-09-2009, 17:34 53835 σε απάντηση της 53834

  Απ: Δικαιώματα του IIS ή πρόβλημα στην ASP

  Από ο,τι φαίνεται είναι αυτό που έλεγα αρχικά. Εχεις ένα upload component εγκατεστημένο στον παλιό server το οποίο και χρησιμοποιείς, και συγκεκριμένα το ABCUpload ASP.

  Για να το χρησιμοποιήσεις στον νέο server, θα πρέπει να:
  - Το αγοράσεις (εσύ ή ο πελάτης, $149 για single licence)
  - Το εγκαταστήσει ο server admin σου (που σημαίνει οτι θα πρέπει πρώτα να δεχτεί να το εγκαταστήσει - δύσκολα σενάρια αυτά σε ορισμένες περιπτώσεις).  Σωτήρης Φιλιππίδης

  DotSee Web Services

  View Sotiris Filippidis's profile on LinkedIn

  DotNetNuke them!
 •  19-09-2009, 17:40 53836 σε απάντηση της 53834

  Απ: Δικαιώματα του IIS ή πρόβλημα στην ASP

  Από τα CreateObject που βλέπω, χρειάζεσαι δύο πράγματα, το πρώτο είναι το MDAC (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=6c050fe3-c795-4b7d-b037-185d0506396c)

  Το δεύτερο είναι ένα component που λέγεται ABCUpload, μάλλον αυτό είναι: http://www.websupergoo.com/abcupload-1.htm. Έχει 150$ ωστόσο πριν το αγοράσεις δοκίμασε την trial έκδοση που έχει στο site.

  Μόλις εγκαταστήσεις και τα δύο θα πρέπει να είσαι OK.

   


  Vir prudens non contra ventum mingit
 •  19-09-2009, 17:42 53837 σε απάντηση της 53836

  Απ: Δικαιώματα του IIS ή πρόβλημα στην ASP

  Χαχαχα, Σωτήρη, πρέπει να κάνουμε conflict resolution (ιιιουυυ... geek joke)

   

   

   


  Vir prudens non contra ventum mingit
 •  19-09-2009, 18:37 53841 σε απάντηση της 53825

  Απ: Δικαιώματα του IIS ή πρόβλημα στην ASP

  Καλησπέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοηθειά σας, θα σας ενημερώσω για το εαν όλα πήγαν καλά.

  Χρήστος

 •  19-09-2009, 21:36 53844 σε απάντηση της 53837

  Απ: Δικαιώματα του IIS ή πρόβλημα στην ASP

  KelMan:

  Χαχαχα, Σωτήρη, πρέπει να κάνουμε conflict resolution (ιιιουυυ... geek joke)

  Μην μου θυμίζεις τα conflict resolutions, γιατί μου έρχονται στο μυαλο τα conflict resolutions του SVN και βγάζω σπυράκια. :)  Σωτήρης Φιλιππίδης

  DotSee Web Services

  View Sotiris Filippidis's profile on LinkedIn

  DotNetNuke them!
 •  20-09-2009, 03:04 53845 σε απάντηση της 53844

  Απ: Δικαιώματα του IIS ή πρόβλημα στην ASP

  Ειδικά τώρα με τα νέα και διόλου διασκεδαστικά "tree conflicts" του SVN 1.6...

  Μην αφήνετε τα media να σας "ταΐζουν"!
 •  23-09-2009, 21:34 53923 σε απάντηση της 53825

  Απ: Δικαιώματα του IIS ή πρόβλημα στην ASP

  Καλησπέρα παιδιά, τελικά το ανέβασαν το abcupload και έφυγε το πρώτο μύνημα και μπορώ και μπαίνω στην φόρμα αλλά τώρα μόλις πάω να κάνω καταχώρηση μου βγαίνει το παρακάτω μύνημα, A Windows error - Access is denied. - (0x00000005) occurred. Ξέρει κανένας τίποτα;

  Χρήστος

 •  23-09-2009, 22:42 53924 σε απάντηση της 53923

  Απ: Δικαιώματα του IIS ή πρόβλημα στην ASP

  Αν καταλαβα καλα με τη φόρμα αυτή προσπαθείς να κάνεις κάποιο upload μιας εικόνας σε ένα Server. Προφανώς αυτό το λάθος οφείεται γιατί ο χρήστης με τον οποιο τρέχει IIS ή το συγκεκριμένο Application Pool  δεν έχει δικαίωμα εγγραφής στο συγκεκριμένο φάκελο που προσπαθείς να κάνεις upload. Βεβαια ρίξε μια ματιά και στο site του componet  για οδηγίες

  Γιώργος Σακαλής
 •  24-09-2009, 21:35 53947 σε απάντηση της 53825

  Απ: Δικαιώματα του IIS ή πρόβλημα στην ASP

  Καλησπέρα, το site του utility abcupload γράφει τα παρακάτω, αλλά τι κάνω; Δεν κατάλαβα και πολύ.

  5.2 - Why does ABCUpload tell me 'Access is denied. - (0x00000005)' when I try and save a file?

  For safety ABCUpload will not, by default, overwrite existing files. If you try to do so you will receive an access denied error. If you wish to overwrite files you should set the XForm.Overwrite property to true in your script.

  Less commonly it may be that the IUSR internet user does not have sufficient permissions to write to the location you have specified. In this case you should alter the permissions on the write destination to allow access.

   

  Χρήστος

 •  24-09-2009, 21:55 53948 σε απάντηση της 53947

  Απ: Δικαιώματα του IIS ή πρόβλημα στην ASP

  Λοιπόν εδώ σου λέει 2 πράγματα.
  Το πρώτο αναφέρεται στην περίπτωση που προσπαθείς να γράψεις ένα αρχείο πάνω σε ένα άλλο με το ίδιο όνομα. Δηλαδή αν πας να κάνεις μια δεύτερη εικόνα upload με το ίδιο όνομα με μια άλλη που είχες κάνει νωρίτερα το component αυτό δε το επιτρέπει. Θα πρέπει να θέσεις την παράμετρο "Overwrite" true. Επαναλαμβάνω αυτό συμβαίνει μόνο όταν πας να κάνεις upload ένα αρχείο με το ίδιο όνομα με κάποιο άλλο που προυπάρχει.

  Το δεύτερο είναι αυτό που σου είπα και πριν, ότι ο χρήστης με τον οποίο τρέχει ο IIS δεν έχει write δικαιώματα στο φάκελο που προσπαθείς να κανεις Upload. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ζητήσεις βοήθεια από τον provider σου αν δεν έχεις την πρόσβαση ή τη γνώση να τοποθετήσεις εσύ τα δικαιώματα. Η περίπτωση αυτή είναι γενική, δηλαδή ότι αρχείο και να προσπαθήσεις να κάνεις upload, ακόμα και να μην υπάρχει ένα με το ίδιο όνομα δε θα μπορέσει να το τοποθετήσει στον φάκελο.  Γιώργος Σακαλής
 •  24-09-2009, 22:54 53949 σε απάντηση της 53825

  Απ: Δικαιώματα του IIS ή πρόβλημα στην ASP

  Γιώργο θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την βοήθεια, πρόσβαση έχω απο το plesk αλλά δεν έχω καταλάβει εαν πρέπει να δώσω δικαιώματα στο αρχείο της φόρμας ή στον φάκελο που θα γίνει το upload της εικόνας.

  Χρήστος

Σελίδα 1 από 2 (18 εγγραφές)   1 2 >
Προβολή Τροφοδοσίας RSS με μορφή XML
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems