Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Calling SSL web service from CLR

Îåêßíçóå áðü ôï ìÝëïò nmiliotis. Τελευταία δημοσίευση από το μέλος nmiliotis στις 26-06-2010, 21:38. Υπάρχουν 2 απαντήσεις.
Ταξινόμηση Δημοσιεύσεων: Προηγούμενο Επόμενο
 •  25-06-2010, 23:05 59282

  Calling SSL web service from CLR

  Καλησπέρα,

  Εχω φτιάξει ένα CLR Assembly το οποίο καλεί ένα web service μέσω http.

  ====================================================================

  namespace BusinessDaysCalc
  {
     
  public partial class UserDefinedFunctions
     
  {
         
  [SqlFunction(DataAccess = DataAccessKind.Read)]
         
  public static SqlDateTime CalcBusinessDays(SqlInt32 month, SqlInt32 year, SqlInt32 daysInc)
         
  {
             
  // Read the URL of web service
               
  var wsCaller = Common.RetWsKondorPlus();
               
  if (string.IsNullOrEmpty(wsCaller) || wsCaller.StartsWith("ERROR"))
                   
  return (SqlDateTime.Null);
             
             
  // Set always to accept certificates
             
  //  System.Net.ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback +=
             
  //      (sender, certificate, chain, sslPolicyErrors) => (true);
             
             
  // Initialize web service
             
  var service = new WebServiceKondorPlus.Service {Url = wsCaller};

             
  // Call the web service
             
  var dt = service.GetBusinessDate(month.Value, year.Value, daysInc.Value);
             
  return new SqlDateTime(dt);
         
  }
     
  };
  }

  ====================================================================

  Οταν το καλέσω μέσω https://.... μου βγάζει το παρακάτω μήνυμα:

  Msg 6522, Level 16, State 1, Line 2
  A
  .NET Framework error occurred during execution of user-defined routine or aggregate "ufnCalcBusinessDays":
  System
  .Net.WebException: The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel. ---> System.Security.Authentication.AuthenticationException: The remote certificate is invalid according to the validation procedure.
  System
  .Security.Authentication.AuthenticationException:
     at System
  .Net.Security.SslState.StartSendAuthResetSignal(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest, Exception exception)
     at System
  .Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
     at System
  .Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
     at System
  .Net.Security.SslState.ProcessReceivedBlob(Byte[] buffer, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
     at System
  .Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
     at System
  .Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
     at System
  .Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
     at System
  .Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
     at System
  .Net.Security.SslState.ProcessReceivedBlob(Byte[] buffer, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
     at System
  .Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncPro
         
  ...
  System
  .Net.WebException:
     at System
  .Web.Services.Protocols.WebClientProtocol.GetWebResponse(WebRequest request)
     at System
  .Web.Services.Protocols.HttpWebClientProtocol.GetWebResponse(WebRequest request)
     at System
  .Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
     at BusinessDaysCalc
  .WebServiceKondorPlus.Service.GetBusinessDate(Int32 month, Int32 year, Int32 daysInc)...

  Ενεργοποιόντας την εντολή να αγνοεί το certificate:
  System.Net.ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback += (sender, certificate, chain, sslPolicyErrors) => (true);

  Λαμβάνω το παρακάτω μήνυμα:

  Msg 6522, Level 16, State 1, Line 2
  A
  .NET Framework error occurred during execution of user-defined routine or aggregate "ufnCalcBusinessDays":
  System
  .Security.SecurityException: Request for the permission of type 'System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' failed.
  System
  .Security.SecurityException:
     at System
  .Security.CodeAccessSecurityEngine.Check(Object demand, StackCrawlMark& stackMark, Boolean isPermSet)
     at System
  .Security.CodeAccessPermission.Demand()
     at System
  .Net.ServicePointManager.set_ServerCertificateValidationCallback(RemoteCertificateValidationCallback value)
     at BusinessDaysCalc
  .UserDefinedFunctions.CalcBusinessDays(SqlInt32 month, SqlInt32 year, SqlInt32 daysInc)

  Ο ίδιος κώδικας εάν τρέξει σε console application ή web application μέσω SSL (https://...) τρέχει χωρίς πρόβλημα.

  Εχει αντιμετωπίσει κάποιος άλλος το συγκεκριμένο πρόβλημα;


   

 •  26-06-2010, 13:37 59283 σε απάντηση της 59282

  Απ: Calling SSL web service from CLR

  Αυτό το assembly ποιός το χρησιμοποιεί; Μήπως δεν έχει επαρκή δικαιώματα αυτός που το χρησιμοποιεί;

   


  Vir prudens non contra ventum mingit
 •  26-06-2010, 21:38 59287 σε απάντηση της 59283

  Απ: Calling SSL web service from CLR

  Δοκιμάζοντας να το καλέσω από τον SQL Server όπου υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιώματα τρέχει δίνοντας την εντολή:

  select dbo.CalcBusinessDays(07,2010,07);

  Ολα αυτά εφόσον η κλήση στο clr επιτυγχάνεται μέσω http. Θέτοντας την κλήση σε https βγάζει το παραπάνω μύνημα. To ίδιο πρόβλημα το είχα παλιά σε web εφαρμογή. Το πρόβλημα το έλυσα τότε θέτοντας να δέχεται τα certificates ώς trusted κανοντας χρήση του delegation. Το πρόβλημα με το security που βγάζει έχει να κάνει όταν η κλήση γίνεται μέσω του CLR.

Προβολή Τροφοδοσίας RSS με μορφή XML
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems