Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

Παρουσίαση με Ετικέτες

Όλες οι Ετικέτε... » Notes   (RSS)
Εμφάνιση σελίδας 1 από 2 (36 συνολικές δημοσιεύσεις)
 • How to set nested app settings in Windows and Linux Azure App Service

  Let’s assume you have a .net web api application and you want to access the value of a nested property in your application settings. If you want to override this property value in your Azure App Service you need be careful how you will declare the key for your nested application setting under Configuration section as there is a small...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Ιουλίου 29, 2021
 • Create an azure web app with app insights and a storage container using Terraform

  Recently, I started playing around with Terraform and I am very excited how easy and fast it is to provision new resources, especially when you want to try out things. And when they are not needed anymore, you can easily delete all the resources with just a single command. So, let’s get started with the basics. What is Infrastructure as...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Ιουλίου 16, 2021
 • Swap places between tilde (~) and section sign (§) key in your macbook keyboard

  In Greece we are using the US keyboard layout and that means that the tilde key (~) is placed next to number 1 at the top left corner of the key, like the following picture: About a year ago we moved to Luxembourg and my old Macbook died, so I had to replace it with a new one that unfortunately...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Οκτωβρίου 9, 2020
 • Understanding CRON Expressions

  A CRON expression is a string consisting of six or seven subexpressions (fields), separated by white space, that describe individual details of the schedule. A very useful tool that enables users to schedule tasks to run periodically at a specified date/time in the future, thus allowing the automation of a lot of tasks and processes that otherwise ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Μαΐου 9, 2020
 • Compare performance of “Object.values()” vs “_.values()” vs “for…in” to extract values from an object

  Recently, in a project, we had to extract the values from a large collection of objects and, while the easiest way to do so was to use the native Object.values()method, which returns an array of a given object’s own enumerable property values, we noticed some performance issues. So, we started measuring the performance of this method ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Ιουλίου 30, 2019
 • Create a custom password policy for ASP.NET Core Identity using extension methods

  ASP.NET Core Identity uses default values for settings such as password policy, lockout, and cookie configuration. These settings can be overridden in the Startup class. By default the Password Policy has the following options: RequireDigit: (default: true) Requires a number between 0-9 in the password. RequiredLength: (default: 6) The minimum ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Ιουλίου 26, 2019
 • How to rename an Azure Function in Azure Portal

  Let’s assume you have started experimenting with Azure Functions and, for your first app, you have chosen the Azure Portal as your development environment. You have created a new Azure Function by clicking the Plus icon next to your Azure Function name, selected In-portal from the first step of the wizard, and from the second screen you ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Ιουνίου 4, 2019
 • JavaScript Console Tips & Tricks

  JavaScript, and the tools around it, have advanced a lot during the last couple of years. So, below you will see few tips and tricks that I find useful in my day-to-day development workflow, in regards to console logging. 01. Custom Css Styling in your console log statements You can add custom styling to your log statements using the ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Ιανουαρίου 3, 2019
 • How to manually delete local snapshots from Time Machine’s backups

  Time Machine is the built-in backup feature for Mac and, to use it, you need an external storage solution that could be an external hard disk or part of a NAS system. One thing to keep in mind is that when your time machine backup disk is not available, local snapshots are created to help Time Machine restore data (more...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Οκτωβρίου 20, 2017
 • Always run Visual Studio as Administrator

  Sometimes you may need to run Visual Studio as Administrator; to do so, you have to right-click on Visual Studio task bar shortcut, right-click again on Visual Studio and select Run as Administrator. Then, you may open the solution you want manually from File -> Open -> Project/Solution or drop your .sln file onto Visual Studio. To make ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Αυγούστου 9, 2017
 • Hyper-v error: Virtual Machine could not be started because the Hypervisor is not running

  On Windows 10 while trying to start or connect to a VM, on Hyper-V, you might come to the following error: As you are sure that Intel-VTx and DEP is enabled in the BIOS and you verify it through Task Manager you still don’t know what’s the problem. As it turns out to fix the issue you need to run the...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Ιουνίου 11, 2017
 • Enabling C# 7.0 – Value Tuple support in your project

  C# 7.0 adds a number of new features and brings the focus on data consumption, code simplification and performance. Perhaps the most interesting feature is tuples, a finite ordered list of values, of possibly different types, which is used to bundle related values together without having to create a specific type to hold them. Tuples are very good ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Μαΐου 28, 2017
 • My picks on sessions from Build 2017

  Build 2017 is over. A three-day conference, where a lot of great stuff was announced. Apart from the keynotes of every day, there are many technical sessions to watch and learn from. The whole list of sessions is available at Channel 9. Here you may find my picks from the categories I am interested in. Azure Related Visual Studio &...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Μαΐου 20, 2017
 • Service Fabric and “Not Authorized to Connect” error

  When starting playing with Service Fabric in Visual Studio, you may come to the following error when trying to debug your application: [crayon-58d4fc5335609826171657/] The error although may look tricky, is very easy to fix and happens when you have created a Service Fabric application and accidentally Set as Startup Project the Fabric ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Μαρτίου 24, 2017
 • Add Colors to Elixir’s Interactive Shell (IEx)

  A great tool, when starting learning Elixir, is Elixir’s Interactive Shell (IEx), which allows you to type any Elixir expression and get its result. To start using IEx, open a terminal of your choice and type iex (or iex.bat if you are on Windows), which stands for Interactive Elixir. By default, colors are not enabled and iex looks like ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Μαρτίου 16, 2017
 • Keep things tidy by renaming your Azure subscriptions

  To keep things tidy, in case you have multiple subscriptions associated with your Azure account, it’s a good practice to name them in a way that makes sense to you. For example, if you have an msdn subscription, the default name in Azure Portal is “Visual Studio Enterprise“, or if you have applied for a Visual Studio Dev ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Φεβρουαρίου 25, 2017
 • Azure App Service: Check your web app’s availability

  Azure App service provides an easy way to track your web app’s availability / health and to get details on when and why your app wasn’t available. This kind of info is available through the web app’s blade, when selecting Diagnose and solve problems A new page appears with details on: app’s availability; requests per 5 ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Φεβρουαρίου 20, 2017
 • Running Elixir’s Interactive Shell (iex) in Powershell

  IEx is Elixir’s interactive shell, where you can type any Elixir expressions and get its result. One issue you might come across when trying to use iex in Powershell, through a command e.g. iex -S mix, you might get the following error: [crayon-589dd336d7efc799259712/] The problem is that iex is an alias in Powershell, for Invoke-Expression ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Φεβρουαρίου 10, 2017
 • Response caching & GZip compression in asp.net core web application

  Some really easy ways to improve performance in your asp.net core web application are: response caching, which adds cache-related headers to responses, to reduce the number of requests a client makes to your web server; compressing response using gzip to reduce its size. You may start with the default asp.net core web application, apply the above ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Φεβρουαρίου 5, 2017
 • How to update environment variables based on a response in Postman

  Sometimes, the response from a request is required first in order to continue with all the other API requests currently stored in your Postman folders. Think of a request that, in order to return results, it requires from you to be authenticated, so a typical workflow would be: authenticate yourself with a proper username and password; get an ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Νοεμβρίου 20, 2016
 • EF code first: creating string Index error

  In Entity Framework code-first, if you have a domain model like the following: [crayon-582b152280188265428148/] and want to create an index for a string property, when you execute update-adtabase for your migration, you may end up with the following error: This usually happens when you use VARCHAR(max) which is the default column type when ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Νοεμβρίου 15, 2016
 • Yarn vs NPM speed test

  A couple of days ago Facebook released Yarn, a new package manager for Javascript, with a focus on speed and consistent package dependency management across machines. With Yarn, engineers still have access to the npm registry, so I thought it worth the try to test the claimed speed improvements between package installation using yarn and npm ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Οκτωβρίου 30, 2016
 • Auto Shutdown Windows from command line

  Sometimes, it is helpful to be able to set a timer to auto shutdown your PC, after a certain amount of time. In Windows 10 you can do that through many ways, but essentially, using the same command. Command Prompt Type shutdown -s -t 300 where 300 is the amount of seconds to wait till the shutdown start (around 5 minutes) Powershell The...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Σεπτεμβρίου 27, 2016
 • dotnet: command not found (mac OS X) quick fix

  In order to use .NET Core on your Mac, you first need to install the latest version of OpenSSL. The easiest way to get this is from Homebrew. [crayon-57e30d81d272b875924404/] After installing brew, you need to do the following: [crayon-57e30d81d2738354396844/] When trying to initialize a basic .NET project through dotnet new or restoring packages ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Σεπτεμβρίου 22, 2016
 • Redis Server on Bash on Windows

  If you are a developer on a Windows machine and you want to access a Redis Server while you build your application, you have several options; one of them is to use the Redis port on Windows project by MSOpenTech, download the latest binaries and have your Redis Server running on Windows. Another option is to have a Linux VM running on your machine ...
  Δημοσιεύτηκε στο Paris Polyzos - a developer's notebook (Weblog) από το μέλος ppolyzos στις Αυγούστου 4, 2016
1 2 >
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems