Καλώς ορίσατε στο dotNETZone.gr - Σύνδεση | Εγγραφή | Βοήθεια
σε

 

Αρχική σελίδα Ιστολόγια Συζητήσεις Εκθέσεις Φωτογραφιών Αρχειοθήκες

πως το "Hallo World!" ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία και την εργασία

Îåêßíçóå áðü ôï ìÝëïò tommaσ. Τελευταία δημοσίευση από το μέλος tommaσ στις 10-07-2006, 23:21. Υπάρχουν 0 απαντήσεις.
Ταξινόμηση Δημοσιεύσεων: Προηγούμενο Επόμενο
 •  10-07-2006, 23:21 14581

  πως το "Hallo World!" ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία και την εργασία

  High School/Jr.High
  10 PRINT "HELLO WORLD"
  20 END


  First year in College
  program Hello(input, output)
  begin
  writeln('Hello World');
  end.


  Senior year in College
  (defun hello
  (print
  (cons 'Hello (list 'World))))


  New professional
  #include <stdio.h>

  void main(void)
  {
   char *message[] = {"Hello ", "World"};
   int i;
   for(i = 0; i < 2; ++i)
   printf("%s", message[ i]);
   printf("\n");
  }


  Seasoned professional
  #include <iostream.h>
  #include <string.h>
  class string
  {
   private:
    int size;
    char *ptr;
   public:
    string() : size(0), ptr(new char('\0')) {}
    string(const string &s) : size(s.size)
    {
      ptr = new char[size + 1];
      strcpy(ptr, s.ptr);
    }
    ~string()
    {
      delete [] ptr;
    }
    friend ostream &operator <<(ostream &, const string &);
    string &operator=(const char *);
  };

  ostream &operator<<(ostream &stream, const string &s)
  {
    return(stream << s.ptr);
  }
  string &string::operator=(const char *chrs)
  {
    if (this != &chrs)
    {
      delete [] ptr;
      size = strlen(chrs);
      ptr = new char[size + 1];
      strcpy(ptr, chrs);
    }
    return(*this);
  }
  int main()
  {
    string str;
    str = "Hello World";
    cout << str << endl;
    return(0);
  }


  System Administrator
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  main()
  {
   char *tmp;
   int i=0;
   /* on y va bourin */
   tmp=(char *)malloc(1024*sizeof(char));
   while (tmp[ i]="Hello Wolrd"[i++]);
   /* Ooopps y'a une infusion ! */
   i=(int)tmp[8 ];
   tmp[8 ]=tmp[9];
   tmp[9]=(char)i;
   printf("%s\n",tmp);
  }


  Apprentice Hacker

  #!/usr/local/bin/perl
  $msg="Hello, world.\n";
  if ($#ARGV >= 0) {
      while(defined($arg=shift(@ARGV))) {
          $outfilename = $arg;
          open(FILE, ">" . $outfilename) || die "Can't write $arg: $!\n";
          print (FILE $msg);
          close(FILE) || die "Can't close $arg: $!\n";
      }
  } else {
      print ($msg);
  }
  1;


  Experienced Hacker

  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  #define S "Hello, World\n"
  main(){exit(printf(S) == strlen(S) ? 0 : 1);}


  Seasoned Hacker
  % cc -o a.out ~/src/misc/hw/hw.c
  % a.out
  Hello, world.


  Guru Hacker
  % cat
  Hello, world.


  New Manager (do you remember?)

  10 PRINT "HELLO WORLD"
  20 END


  Middle Manager
   mail -s "Hello, world." [email protected]
  Bob, could you please write me a program that prints "Hello, world."?
  I need it by tomorrow.
  ^D


  Senior Manager
  % zmail jim
  I need a "Hello, world." program by this afternoon.


  Chief Executive

  % letter
  letter: Command not found.
  % mail
  To: ^X ^F ^C
  % help mail
  help: Command not found.
  % damn!
  !: Event unrecognized
  % logout
                                                                                                                                                                      channel9.msdn.com

  microsoft man

  #using <mscorlib.dll>

  // Allow easy reference to the System namespace classes.
  using namespace System;

  // The global function, main, is the application's entry point.
  void main() {
     // Write text to the console.
     Console::WriteLine(S"Hello World using Managed Extensions for C++!");
  }  

                                                                                                                                                                     msdn.microsoft.com

   lol?

     το πιο ωραίο γαι μένα ειναι στον Seasoned professional .....

Προβολή Τροφοδοσίας RSS με μορφή XML
Με χρήση του Community Server (Commercial Edition), από την Telligent Systems