Παρουσίαση με Ετικέτες

Source code analyzers for .NET porting & Portable Class Libraries (PCL)
05 Ιουνίου 15 06:04 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
.NET Portability Analyzer extension https://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/1177943e-cfb7-4822-a8a6-e56c7905292b API Portability Analyzer – Alpha (command-line version) http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42678 PLIB API XLS https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=8A7FB4A4B32FB2C9!180&app=Excel&authkey=!AHaBmLAhQ49YCI0 Xamarin Scanner (How Mobile is your .NET code?) http://scan.xamarin.com/ Tagged: .NET, Analysis, API, ClipFlair, GraphX, PCL, Porting, Source, Xamarin
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , , ,
Gotcha: Worksheets property is read-only, Sheets is not – Excel Workbook
26 Ιανουαρίου 15 07:27 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
My contribution to: http://stackoverflow.com/questions/14109102/how-do-i-add-a-worksheet-after-all-existing-excel-worksheets   Seems Worksheets property is read-only Returns a Sheets collection that represents all the worksheets in the specified workbook. Read-only Sheets object. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff835542(v=office.15).aspx whereas Sheets is the real thing where you can also add Sheets dynamically A collection of all the sheets in the specified or active workbook. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff193217(v=office.15).aspx Tagged: API, […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , ,

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές