Νοέμβριος 2015 - Δημοσιεύσεις

Difference between LocalizableAttribute and LocalizabilityAttribute in .NET
30 Νοεμβρίου 15 02:22 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
I’ve just updated an older answer of mine at: https://social.msdn.microsoft.com/Forums/vstudio/en-US/716ef041-0a59-4c1d-9519-e14db4de7e75/localizability-vs-localizable-attributes-in-control-dev?forum=wpf In case you’re wondering too what’s the difference between Localizable and Localizability attributes in .NET, maybe this helps a bit: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms753944(v=vs.100).aspx  LocalizableAttribute – Specifies whether a property should be localized LocalizabilityAttribute – Specifies the localization attributes for a binary XAML (BAML) class or class member […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , ,
Suggestion: Visual Studio should offer to implement callbacks
30 Νοεμβρίου 15 06:01 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
I type-in new PropertyMetadata(OnCenterXPropertyChanged) but since I haven’t yet implemented On…, I get a suggestion by the IDE to implement it but it suggests to add field, property or read-only field, not to implement the callback for me with the given name. It can find the method signature needed from the delegate that PropertyMetadata (one […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , ,
Suggestion: Initialize multiple fields to same value at constructor call in C#
30 Νοεμβρίου 15 12:45 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
When using http://github.com/zoomicon/ZUI I would like to write: FloatingWindow window = new FloatingWindow() {   Content = display,   Title = IconText = title }; but I have to write: FloatingWindow window = new FloatingWindow() {   Content = display,   Title = title,   IconText = title }; instead. For consistency, I’d prefer that […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , ,
Gotcha: WPF UserControl SizeChanged event not firing at resizing
28 Νοεμβρίου 15 04:15 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
Useful to know: If you set the Width and Height on the UserControl though, you have set a fixed size and thus even if its parent tool window changes size, the UserControl never will.  You should not set Width and Height on the UserControl if you want that event to be raised as the parent […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , ,
Fix: Keyboard shortcuts Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-Z, Ctrl-A not working in Word
25 Νοεμβρίου 15 04:50 πμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
For some time now, I was getting very annoyed while copy-pasting content from other software into Microsoft Word 2010. I would press CTRL+C at some other software and then would press ALT+TAB to go into an open Word document and press CTRL+V to paste, but it would not. So I had to move my fingers […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , ,
HowTo: Reinstall a new Windows 10 build after reverting to older build
23 Νοεμβρίου 15 02:28 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
At http://www.askvg.com/fix-windows-10-insider-preview-build-10240-not-appearing-on-windows-update/ it writes: NOTE: If you previously had a new Windows 10 build installed in your computer and then reverted back to an older build, you’ll lose access to the new build and it’ll no longer be offered as an upgrade option. Deleting the number for that build from the list at HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\   […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , ,
HowTo: Remove unused references and using clauses in Visual Studio
17 Νοεμβρίου 15 03:04 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
I recently posted a list of the VS2015 extensions I use on my main machine at: https://zoomicon.wordpress.com/2015/11/13/visual-studio-2015-extensions-i-use/ From that list of extensions I use the Productivity Power Tools one, it has a "Power Commands > Remove and Sort Usings" action that one can right click and run on the whole solution. Much easier than opening […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , ,
Suggestion: on Duck Typing and C#/.NET
16 Νοεμβρίου 15 03:32 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
My comment at: http://visualstudio.uservoice.com/forums/121579-visual-studio-2015/suggestions/4272089-support-implicit-interfaces-for-code-reuse It would be nice indeed if one could define at the client object’s side a static interface that is a subset of the methods of a server (or serving if you prefer) object (it is only the view of the server that the client has gained knowledge of) that has been […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , ,
Suggestion: Add support for constants in C# (and VB.net etc.) interfaces
16 Νοεμβρίου 15 12:52 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
It is rather unfortunate that C# doesn’t support constants in interfaces, whereas Java does. If IL (intermediate language) that C# usually compiles to (when not using AOT that is like in .NET Native or Xamarin iOS) doesn’t support this, then the compiler could create a special sealed class to carry the constants. Then, wherever they’re […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , ,
Visual Studio 2015 Extensions I use
13 Νοεμβρίου 15 10:34 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
This is the complete list of Visual Studio 2015 Extensions I’m using currently: Tagged: Extensions, Visual Studio
Δημοσίευση στην κατηγορία: , ,
Suggestion: Introduce .= operator for C#
11 Νοεμβρίου 15 05:45 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
It would be nice if one could write in C# (and maybe in other .NET languages too): s = s.SomeMethodOfS(…)… as s .= SomeMethodOfS(…)… that is to have a .= operator, similar to += and other shorthand experession operators see screenshot for an example usecase from the opensource project FoscamController     Ideally, usage of […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , ,
Suggestion: Define once and reuse result type of method inside its body
10 Νοεμβρίου 15 11:58 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
It would be nice if one could rewrite this C# snippet: public SortedDictionary<string, UObject> GetObjects() {   SortedDictionary<string, UObject> result = new SortedDictionary<string, UObject>();   using (ReadTransaction xact = namingSchema.ReadTransaction())     foreach (ObjectName.RowType row in ObjectName.object_name_(xact))       result.Add(row.name_, row.object_);   return result; }   in a more concise form like:   public T GetObjects() where T=SortedDictionary<string, UObject> {   T result […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , , ,

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές