Παρουσίαση με Ετικέτες

Background info on libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
14 Απριλίου 17 08:01 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
I was just checking some log file saved from Buildbox and seems Qt framework was logging the error: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile Did some quick research on Google (sorry dear Bing) and added the following background info to the respective question on StackOverflow: http://stackoverflow.com/questions/22745076/libpng-warning-iccp-known-incorrect-srgb-profile/ Some changes in libpng version 1.6+ cause it […]
Δημοσίευση στην κατηγορία: , , , , , , , ,
Gotcha: var x = x() in Javascript gives “Object Expected” error
14 Ιουνίου 13 12:27 μμ | Μπιρμπίλης Γεώργιος | 0 σχόλια   
At ClipFlair Studio (a Silverlight app), I had some time ago implemented a confirmation warning upon user trying to close the webpage (when it was running inside the web browser), which then had stopped functioning. It seems at some refactoring I had added code like the following: var activityView = activityView(); and it was failing […]

Search

Go

Ιστορικό Δημοσιεύσεων

Συνδρομές